urządzenie kosmetyczne

Przez lata poddawa³y siê seriom operacji plastycznych. Pamiêtacie, jak wygl±da³y nim trafi³y pod no¿e chirurgów plastycznych?Zabiegi medycyny estetycznej i operacje plastyczne ciesz± siê ogromn± popularno¶ci± w¶ród gwiazd i osobowo¶ci ze ¶wiata show-biznesu. Niektóre z nich trafi³y pod nó¿ chirurga plastycznego a¿ kilka razy. Ma³o kto pamiêta, jak te celebrytki wygl±da³y, nim zaczê³y ingerowaæ w urodê.

Ewel0naEwel0na Fot. ewel0na/Instagram

Ewel0na

Ewel0na nie kryje, ¿e jej aparycja zmieni³a siê od czasu, kiedy zaczê³a stawiaæ pierwsze kroki w show biznesie, a wszystko przez operacje plastyczne. W sierpniu tego roku celebrytka zdradzi³a, ¿e powiêkszy³a piersi, zdecydowa³a siê na zabieg podniesienia po¶ladków i podda³a siê liposukcji. Na tym jednak nie koniec. Kubiak przyzna³a, ¿e jej najwiêkszym kompleksem by³o to, jak prezentuje siê jej nos. W Turcji zafundowa³a sobie wiêc jego korektê, przy okazji chwal±c siê innymi operacjami, które odmieni³y jej oczy, brwi i usta.

Zabiegi, które teraz robi³am, to: foxy eye, lifting brwi, lifting ust, korekta nosa, czê¶ci chrzêstnej, liposukcjê – przyzna³a w jednej z instagramowych relacji.

A jak wygl±da³a przed operacjami? Zobaczcie sami 

(Warsaw Shore Ekipa z Warszawy 2013-10-11KAPiF

Ewelina Warsaw ShoreScreen z Facebook.com/EwelinaWarsawShoreMTV

Laluna UniqueLaluna Unique instagram.com/lala_laluna_official/

Laluna Unique

Laluna Unique zyska³a popularno¶æ dziêki anga¿owi w programie ‘Królowe ¿ycia’. Udzia³ w show zapewni³ jej zastrzyk gotówki, który pozwala inwestowaæ w siebie. Laluna ostatnio powierzy³a swój wygl±d w rêce tureckich chirurgów i jest szalenie zadowolona z efektów ich pracy.

Ivanka TrumpIvanka Trump AP

Ivanka Trump

Anna Adamczyk, która prowadzi instagarmowe konto ‘lekarka w wielkim mie¶cie’, porówna³a kilka zdjêæ twarzy Ivanki Trump. Opublikowane fotografie pochodz± z ró¿nych lat. Widaæ na nich, jak zmienia³a siê twarz córki Donalda Trumpa. 

Ivanka Trumpinstagram/lekarka_w_wielkim_miescie

Janice DickinsonJanice Dickinson AFF/allOnS / allONS

Janice Dickinson

W latach 80. by³a niekwestionowan± gwiazda ¶wiata mody. Pierwsza ¶wiatowej s³awy supermodelka w miarê up³ywu lat nie potrafi³a pogodziæ siê ze zmianami zachodz±cymi na jej twarzy i ciele. Zaczê³a czêsto korzystaæ z us³ug chirurga plastycznego, niestety, z marnym skutkiem. 

Janice DickinsonOk³adka ‘Vogue’

Priscilla PresleyPriscilla Presley O’Connor/ONS

Priscilla Presley

To bez w±tpienia jedna z tych gwiazd, które s± gotowe po¶wiêciæ wiele dla urody. Piêkno¶æ, która zdoby³a serce Elvisa, pad³a ofiar± lekarza z Argentyny, który wstrzykiwa³ swoim pacjentkom w±tpliwej jako¶ci silikon.

Elvis Presley and Priscilla 
Ref: B196_095082_2074
Date: 26.10.2001
Compulsory Credit: STARSTOCK/PhotoshotPhotoshot/AllONS / allONS

Pamela AndersonPamela Anderson ITV/Shutterstock/East News

Pamela Anderson

Pamela Anderson w latach 90. by³a symbolem seksu. W pewnym momencie zaczê³a jednak odwiedzaæ chirurga plastycznego, co by³o bardzo widoczne szczególnie na jej twarzy. Na szczê¶cie z czasem gwiazda “S³onecznego Patrolu” zaprzesta³a ingerencji, co wysz³o jej na dobre.

aFot. ‘S³oneczny patrol’

Jocelyn WildensteinJocelyn Wildenstein RM / SplashNews.com/ EAST News

Jocelyn Wildenstein

Jocelyn Wildenstein w latach 70. zajmowa³a siê modelingiem. Jej uroda zachwyca³a wszystkich. Niestety, w pewnym momencie co¶ posz³o nie tak i modelka zaczê³a przesadzaæ z poprawkami. Ostatecznie przylgn±³ do niej przydomek “Kobieta kot”. Jocelyn w jednym z ostatnich wywiadów powiedzia³a… ¿e nie mia³a ¿adnej operacji plastycznej. Wierzycie w to?

Jocelyn WildensteinFot. /jocelyn_wildenstein_fan_page/Instagram

Donatella VersaceDonatella Versace Fot. ONS

Donatella Versace

Donatella Versace przesz³a w swoim ¿yciu niejedn± operacjê plastyczn±. Niestety liczne interwencje chirurgów nie poprawi³y wygl±du projektantki. Wprost przeciwnie – postarzy³y j± i sprawi³y, ¿e zaczê³a wygl±daæ nienaturalnie

<Donatella Versace 1992.Photo By John Barrett/PHOTOlink.net..Adam Scull/East News

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles