urządzenie kosmetyczne

TikTok ma problem – reklamy operacji plastycznych ¿eruj¹ na nastolatkach


WiadomoϾ
sprzêt i soft
11 stycznia 2021, 13:48


Od paŸdziernika zesz³ego roku na TikToku pojawi³o siê ponad 120 tys. filmów poœwiêconych operacjom plastycznym, a w szczególnoœci rhinoplastyce. Czêœæ filmów to reklamy chirurgów plastycznych, którzy obchodz¹ ograniczenia platformy. Treœci tego typu ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ poœród nastolatków, co niepokoi ekspertów.
W SKRÓCIE:

  1. na TikToku opublikowano w ostatnim czasie zatrzêsienie filmów poœwiêconych operacjom plastycznym – w tym reklam chirurgów;
  2. platforma próbowa³a zakazaæ tego typu treœci, ale lekarze znajduj¹ sposoby, by obejœæ ograniczenia;
  3. reklamy czêsto s¹ wyœwietlane bardzo m³odym ludziom, ¿eruj¹c na ich kompleksach i pragnieniu akceptacji w œrodowisku rówieœniczym.

Serwis Business Insider donosi, ¿e platforma TikTok reklamuje korzystaj¹cym z niej nastolatkom us³ugi chirurgów plastycznych. Firma twierdzi, ¿e zbanowa³a treœci tego typu, ale w praktyce nadal bardzo ³atwo na nie trafiæ. Sprawdzili to redaktorzy wspominanego portalu – po za³o¿eniu konta i ustawieniu wieku na czternaœcie lat, wystarczy³o zaledwie osiem minut, by w sekcji Dla Ciebie pojawi³ siê pierwszy spot poœwiêcony omawianej tematyce.

TikTok ma problem - reklamy operacji plastycznych ¿eruj¹ na nastolatkach - ilustracja #1

Na pierwsz¹ reklamê chirurga trzeba by³o czekaæ mniej ni¿ kwadrans.

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê reklamy dotycz¹ce jednej konkretnej us³ugi – tzw. rhinoplastyki, czyli korekcji nosa. Warto przy tym odnotowaæ, ¿e temat wzbudza du¿e zainteresowanie. £¹czna liczba ods³on dla filmów z hashtagiem #plasticsurgery osi¹gnê³a zawrotny poziom 3,8 miliarda, zaœ w przypadku #nosejobcheck (obejmuje g³ównie materia³y prezentuj¹ce stan „przed” i po operacji nosa) jest to 1,6 miliarda. Rhinoplastyka otrzyma³a nawet w³asny dŸwiêk na TikToku. Od paŸdziernika zesz³ego roku wykorzystano go w blisko 117 tys. filmów. Trend zawdziêcza swoj¹ popularnoœæ m.in. postowi gwiazdy TikToka, szesnastoletniej Charli D’Amelio.

Jednym z lekarzy reklamuj¹cych siê na platformie jest dr Kim Patrick Murray z Miami. Przyznaje on otwarcie, ¿e wykonywa³ operacje na pacjentach poni¿ej czternastego roku ¿ycia. Wed³ug niego nie stanowi to problemu, a wiêkszym zagro¿eniem zwi¹zanym z popularnoœci¹ TikToka s¹ filmy prezentuj¹ce nastolatków tañcz¹cych w bikini.

Rhinoplastyka jest stosunkowo ³agodnym tematem w porównaniu z wieloma innymi rzeczami na TikToku. Jeœli chcesz spojrzeæ na negatywne strony, masz tam gorsze rzeczy, jak na przyk³ad nastolatki tañcz¹ce w bikini. Rozumiem, ¿e operowanie na kimœ tak m³odym mo¿e byæ trochê kontrowersyjne. Ale wed³ug mnie rhinoplastyka w tak m³odym wieku ma swoje zalety – pozwala tej osobie dorastaæ, czuj¹c siê komfortowo we w³asnej skórze. To zdecydowanie przewa¿a nad negatywnymi aspektami – twierdzi dr Kim Patrick Murray.

Jednak inni eksperci nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e reklamy tego typu mog¹ byæ wyj¹tkowo szkodliwe w przypadku nastolatków, którzy s¹ bardzo wyczuleni na wszelkie braki w swoim wygl¹dzie.

Niezale¿nie od tego, czy chodzi o p³atne reklamy, czy te¿ o lekarzy u¿ywaj¹cych hashtagów, uwa¿amy za ca³kowicie niedopuszczalne i niestosowne, aby takie filmy dociera³y do ludzi poni¿ej 18 roku ¿ycia.

W wielu wypadkach te operacje s¹ promowane poprzez podkreœlanie dobrego samopoczucia, mówienie, ¿e zabieg je poprawi. Chcia³bym, aby lekarze byli bardziej œwiadomi tego, kto mo¿e widzieæ tworzone przez nich treœci i wykazywali wiêcej zainteresowania psychologicznymi powodami, dla których ludzie poszukuj¹ tych operacji.

Wiemy, ¿e wiele z tych klinik stosuje doœæ drapie¿ne techniki, jeœli chodzi o promocjê swojej pracy, co jest powodem do niepokoju – powiedzia³ dr Antonis Kousoulis, dyrektor Mental Health Foundation.

Warto przy tym odnotowaæ, ¿e z TikToka korzysta bardzo du¿a grupa m³odych ludzi – wed³ug danych zebranych przez firmê Statista osoby poni¿ej dziewiêtnastego roku ¿ycia stanowi¹ najwiêksz¹ grupê u¿ytkowników (32,5%). Redakcja The New York Times posuwa siê jeszcze dalej, wskazuj¹c, ¿e nawet jedna trzecia tiktokowiczów mog³a nie skoñczyæ czternastu lat. Wed³ug regulaminu platformy minimalny wiek wymagany do za³o¿enia konta to trzynaœcie, ale nie jest on w ¿aden sposób weryfikowany, wiêc bardzo ³atwo to ograniczenie obejœæ.

TikTok ma problem - reklamy operacji plastycznych ¿eruj¹ na nastolatkach - ilustracja #2

Zapraszamy Was na nasz nowy kana³ na YouTube – GRYOnline Technologie, który jest poœwiêcony zagadnieniom zwi¹zanym z nowymi technologiami. Znajdziecie tam liczne porady dotycz¹ce problemów z komputerami, konsolami, smartfonami i sprzêtem dla graczy.

  1. TikTok – strona oficjalna
Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles