urządzenie kosmetyczne

NOWO¦Æ YOPE! Premiera naturalnie niezwyk³ej serii do pielêgnacji twarzy!


Nowa seria YOPE to naturalny w swej prostocie codzienny rytua³ piêkna dla ka¿dej kobiety. Tworz± go: aksamitny ¿el do mycia twarzy, oczyszczaj±co-pielêgnuj±cy p³yn micelarny, mikroz³uszczaj±cy tonik z kwasami, mgie³ka − hydrolat, aktywne kremy na dzieñ, na noc i pod oczy oraz dwa sera − nawil¿aj±ce z algami i roz¶wietlaj±ce z witamin± C.

100% SK£ADNIKÓW AKTYWNYCH

Naturalna i komfortowa pielêgnacja twarzy kosmetykami YOPE pod±¿a za rytmem ¿ycia ka¿dej kobiety. Oczyszczanie, tonizowanie i nawil¿anie to podstawa dziennego rytua³u. Celem wieczornej rutyny jest oczyszczanie, odnowa i regeneracja. Starannie opracowane receptury zawieraj± wszystko to, co jest niezbêdne dla zdrowego wygl±du skóry:

adaptogeny, czyli wyci±gi z dzikich ro¶lin, które maj± moc wzmacniania i regulacji pracy skóry;

postbiotyki – dobroczynne dla skóry substancje tworz±ce biotarczê ochronn± – wzmacniaj± mikrobiom skóry, przyspieszaj± tempo odnowy naskórka, a tak¿e zapobiegaj± jego przesuszeniu;

Feminage™ – kompleks substancji aktywnych, w którego sk³ad wchodzi m.in. ekstrakt z li¶ci Engelhardtia Chrysolepsis o silnym dzia³aniu antyoksydacyjnym i naprawczym;

biofermenty, wody ro¶linne, sk³adniki koj±ce i nawil¿aj±ce.

STWORZONE W MY¦L IDEI BIO3

Stworzona z poszanowaniem natury i najwa¿niejszych potrzeb skóry twarzy nowa seria pielêgnacyjna YOPE zachowuje równowagê pomiêdzy tym,

co najlepsze w sk³adnikach ro¶linnych, a nowoczesnymi technologiami. Ich potencja³ zosta³ wykorzystany z zachowaniem idei BIO3:

BIO1 IDEA

Skoncentrowane, w 100% aktywne sk³adniki, których ¼ród³em s± dziko ¿yj±ce ro¶liny, stanowi± bazê wszystkich wchodz±cych w sk³ad serii kosmetyków.

BIO2 KOD

Zastosowane ekstrakty z ro¶lin maj± wspólny biokod z lipidami naskórka, dziêki czemu od razu go rozpoznaj±, szybciej wnikaj± i silniej dzia³aj±.

BIO3 POTENCJA£

Potencja³ naturalnych sk³adników zosta³ maksymalnie wykorzystany dziêki poddaniu ich tylko ³agodnym procesom ekstrakcji i fermentacji. W ten sposób zachowa³y one dobroczynne dla skóry w³a¶ciwo¶ci.

DBAMY O ¦RODOWISKO

Tworzeniu nowych kosmetyków do twarzy YOPE towarzyszy troska o lokalne spo³eczno¶ci i ¶rodowisko.

Pozyskiwanie sk³adników ro¶linnych w odleg³ych zak±tkach ¶wiata odbywa siê z poszanowaniem dla ludzi i natury oraz zgodnie z zasadami fair trade.

W ka¿dym z produktów znajduje siê kompleks Feminage™, w sk³ad którego wchodzi m.in. wyci±g

z li¶ci Engelhardtia Chrysolepsis. Ro¶lina ta tradycyjnie zbierana jest w lokalnych spo³eczno¶ciach przez kobiety, dlatego ten sk³adnik ma znaczenie nie tylko przez pryzmat jego oddzia³ywania na skórê, ale tak¿e jako sposób na wspieranie dzia³alno¶ci kobiet, które go pozyskuj±.

Naturalne sk³adniki, m.in. wody kwiatowe, owocowe, ekstrakty s± w wiêkszo¶ci otrzymywane z odpadów produkcyjnych lub powstaj± przy produkcji innego surowca. Tego typu produkcja ogranicza zu¿ycie wody, energii oraz zmniejsza ilo¶æ powstaj±cych odpadów. Taki sposób pozyskiwania surowców jest zgodny z trendem zero/less waste oraz nie zaburza równowagi ekologicznej w miejscu ich pochodzenia.

Opakowania kosmetyków s± szklane, a ich technologia zdobienia bazuje na wodnych rozpuszczalnikach, dziêki temu nadaj± siê do recyklingu.

Kosmetyki posiadaj± certyfikat Viva przyznawany produktom wegañskim oraz certyfikat FSC, który potwierdza, ¿e surowce do produkcji kartoników pochodz± z odpowiedzialnie zarz±dzanych upraw le¶nych, dziêki czemu nie wp³ywaj± negatywnie na ¶rodowisko.

Testowane dermatologicznie

£agodne dla skóry

Opakowania do recyklingu P£YN MICELARNY GREEN MICELLES MATCHA + BAMBUS P³yn micelarny delikatnie oczyszcza i zmywa makija¿, nie naruszaj±c naturalnej bariery ochronnej skóry. Pozostawia komfort czystej i zadbanej cery – gotowej do dalszej pielêgnacji. Biofermentowana woda bambusowa i zielone micele z kokosa usuwaj± zanieczyszczenia, dbaj±c jednocze¶nie o mikrobiom skóry. Matcha neutralizuje wolne rodniki, a fermentowana woda ry¿owa nawil¿a i dzia³a przeciwzapalnie. ADAPTOGEN: dziko rosn±cy cytryniec chiñski – wspomaga naturalne mechanizmy obronne skóry. CENA: 49,99 z³ / 200 ml

OCZYSZCZANIE

¯EL DO MYCIA TWARZY

WAKE UP CHEERS

GRUSZKA + CHARDONNAY

Aksamitny ¿el, który doskonale zmywa makija¿, ³agodnie i skutecznie oczyszcza skórê, a tak¿e nawil¿a j± oraz chroni jej naturalna równowagê. Jest przeznaczony do codziennego stosowania nawet delikatnej skóry.

Miks fermentowanych wód: chardonnay oraz z japoñskiej gruszki wyg³adza i zwê¿a pory, rozja¶nia i nawil¿a naskórek. Wyci±g z 5 koreañskich herbat tonizuje skórê, a tak¿e dzia³a przeciwrodnikowo.

ADAPTOGEN: dziko rosn±cy oman wielki wzmacnia ochronê skóry przed zanieczyszczeniami i niebieskim ¶wiat³em

HYDROLAT DO TWARZY

ORGANIC MIST

RÓ¯A + KAKTUS

Ta esencjonalna, tonizuj±ca mgie³ka nawil¿aj±ca swoj± delikatn± recepturê i zapach zawdziêcza organicznym hydrolatom: z ró¿y, który intensywnie nawil¿a i nadaje skórze miêkko¶æ oraz wodzie z kaktusa, która uelasty- cznia skórê i dzia³a antyoksydacyjnie. Zawarty w p³ynie plankton termalny to bogata w postbiotyki woda, która dba o równowagê pH skóry przez ca³y dzieñ. Bioferment z ¿eñ-szenia wyg³adza skórê i wyrównuje jej koloryt.

Mgie³kê mo¿na stosowaæ przez ca³y dzieñ.

ADAPTOGEN: ró¿a damasceñska witalizuje skórê

i aktywuje jej naturalny blask.

TONIK Z£USZCZAJ¡CY

AHA! POWER

CZERWONA POMARAÑCZA + KWASY KWIATOWE AHA

To wyj±tkowy koktajl z kwasów i octów, które delikatnie z³uszczaj± skórê, nie powoduj±c podra¿nieñ. Tonik zapewnia wyg³adzenie

i roz¶wietlenie cery dzieñ po dniu. Jest przeznaczony do stosowania wieczorem 2-3 razy w tygodniu. Kwasy kwiatowe AHA (ze stokrotki, hibiskusa, wi±zówki b³otnej i Ja¶minu) mikroz³uszczaj± naskórek, pobudzaj± proces odnowy i regeneracji skóry oraz nawil¿aj±.

Woda z czerwonej pomarañczy dzia³a tonizuj±co i ³agodz±co.

ADAPTOGEN: wyj±tkowy flaszowiec peruwiañski zmniejsza nadwra¿liwo¶æ skóry i sk³onno¶æ do podra¿nieñ.

PIELÊ GNACJA

KREM NA DZIEÑ

IMMUNITY GLOW

CHAGA + MAK

Ten lekki krem na dzieñ aktywuje naturalny promienny blask i d³ugotrwa³e nawil¿enie skóry. Wspiera jej odporno¶æ na stres cywilizacyjny i jest ¶wietn± baz± pod codzienny makija¿. W jego sk³adzie znajduje siê olej z maku, który chroni skórê przed przesuszeniem

i podra¿nieniami. Egzotyczny grzyb chaga dzia³a jak antyoksydacyjny zastrzyk, a tak¿e zapewnia intensywne nawil¿enie. Miks cennych lipidów zawartych w oleju makadamia, ma¶le murumuru i shea, zapewniaj± skórze komfort i od¿ywienie bez zatykania porów. Fermentowana woda ry¿owa dodatkowo wyg³adza i roz¶wietla skórê.

ADAPTOGEN: dziko rosn±cy ¶wierk czarny wzmacnia funkcje ochronne skóry.

CENA: 99,99 zl / 50 ml

KREM NA NOC

MOON SPA

AKTYWNE LIPIDY + BAKUCHIOL 1%

Krem, który dzia³a jak ksiê¿ycowe nocne spa. Regeneruje i rozlu¼nia powierzchniowe napiêcie skóry, a tak¿e zapewnia jej intensywne od¿ywienie.

Lekkie aktywne lipidy z mas³a murumuru i cupuaçu, zmiêkczaj± i uszczelniaj± skórê, ale nie obci±¿aj± jej. Bakuchiol pobudza procesy odnowy bez ryzyka podra¿nieñ. Dziêki biofermentowanej wodzie bambu- sowej krem wspiera mikrobiom skóry , a do tego ma lekk± konsystencjê. Naturalne emolienty sprawiaj±, ¿e skóra jest dobrze nat³uszczona i odzyskuje delikatn± miêkko¶æ.

ADAPTOGEN: kompleks trzech dzikich ro¶lin – traganek mongolski, przewiercieñ sierpowaty i atraktyloid wielog³ówkowy, który relaksuje skórê i sprawia, ¿e rano jest ona g³adka i wypoczêta.

KREM POD OCZY

VITALITY FOCUS

PIANA £¡KOWA + WEGE TAURYNA

Wielka moc w ma³ym kremie, który nawil¿a, wyg³adza, zmniejsza obrzêki i cienie pod oczami. Bez optycznych sztuczek nadaje skórze zdrowy, m³odzieñczy wygl±d. Jego bazê tworzy olej z piany ³±kowej, który wnika w g³±b skóry i intensywnie j± nawil¿a i wyg³adza. Wege tauryna,

czyli naturalnie energizuj±cy ekstrakt, przywraca spojrzeniu ¶wie¿o¶æ i blask. Organiczna kofeina i ekologiczny ekstrakt z kwiatu kangaroo paw wspo- magaj± procesy naprawcze, przywracaj±c skórze jêdrno¶æ.

ADAPTOGEN: dziko rosn±ca goryczka indyjska ³agodzi mikropodra¿nienia.

SERUM Z ALGAMI MORSKIMI

HYDRO SHOT

ALGI + KWAS HIALURONOWY

Nawil¿aj±ca esencja z aktywnym kompleksem z alg,

która codziennie gasi pragnienie nawet mocno przesuszonej skóry. Algi wykazuj± dzia³anie ochronne i pielêgnuj±ce: niebiesko-zielona alga z amerykañskieg jeziora Klamath chroni przed zanieczyszczeniami i ¶wiat³em niebieskim.

Roz¶wietlenie i wyg³adzenie zapewni± algi z kalifornijskiego wybrze¿a, a biofermentowany ekstrakt z czerwonej algi wzmocni skórê i pobudzi produkcjê kolagenu.

W serum nie zapomnieli¶my o wielocz±steczkowym kwasie hialuronowym, który zapewnia d³ugotrwa³e nawil¿enie skóry.

ADAPTOGEN: egzotyczny dragon fruit jest naturalnym prebiotykiem, który wzmacnia odporno¶æ skóry.

SERUM Z WITAMIN¡ C

C-KICK

ULTRA WITAMINA C + ¦LIWKA KAKADU

Ten naturalny serwis roz¶wietlaj±cy 24h zapobiega przedwczesnym procesom starzenia i zapewnia skórze energiê na ca³y dzieñ. Zawiera ultrastabiln± formê witaminy C o stê¿eniu 5%, która uaktywnia siê podczas kontaktu ze skór± i nie traci swojej mocy przez 24 godziny. ¦liwka kakadu wzbogacona biofermentami granatu i aceroli to wyselekcjonowane ¼ród³a

witaminy C, które wspieraj± aktywne dzia³anie serum. Wyj±tkowe wyci±gi z ró¿eñca górskiego, hibiskus i pachnotki naturalnie wspieraj± ochronê przed s³oñcem.

ADAPTOGEN: kora kanadyjskiego klonu czerwonego dzia³a jako przeciwutleniacz oraz zapewnia ochronê przed stresem oksydacyjnym.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles