urządzenie kosmetyczne

Nawil¿enie skóry- najwa¿niejsza czynno¶æ w pielêgnacji cery


Chocia¿ niektóre osoby maj± naturalnie suchy typ skóry, istniej± równie¿ inne czynniki, które przyczyniaj± siê do wysuszenia cery. Czynniki te obejmuj± zmianê pory roku, picie zbyt ma³ej ilo¶ci wody, a nawet stosowanie na twarzy szkodliwych lub usuwaj±cych wilgoæ produktów. Ponadto wraz z wiekiem skóra spowalnia produkcjê wielu dobroczynnych substancji, które w naturalny sposób pomagaj± utrzymaæ nawil¿enie twarzy. Z biegiem czasu coraz wa¿niejsze staje siê zapewnienie dodatkowej dawki nawil¿enia skóry.

Dr Izabela Klepacka-Dunajko Konsultantka Arbonne podzieli³a siê swoimi wskazówkami o nawil¿eniu skóry oraz nowo¶ciach AgeWell od Arbonne:

Najwa¿niejsze etapy w codziennej pielêgnacji domowej:

1. Dok³adne oczyszczenie skóry P£YNEM DO MYCIA twarzy przed ka¿d± aplikacj± kosmetyków (rano i wieczorem).

2. Aplikacja KREMU NA DZIEÑ, który jest „l¿ejszej” w konsystencji ze wzglêdu na to, i¿ nak³adamy na niego makija¿.

3. KREM POD OCZY aplikujemy na dzieñ i noc. Skóra wokó³ oczu jest bardzo delikatna, cienka i wra¿liwa i prawie pozbawiona gruczo³ów ³ojowych, dlatego nie mo¿emy zapomnieæ o tej czê¶ci twarzy aby pielêgnowaæ j± przeznaczonymi dla niej kosmetykami.

4. Wieczorem nie mo¿na zapomnieæ o zaaplikowaniu bogatego w sk³adniki aktywne KREMU NA NOC. To w³a¶nie w nocy skóra traci du¿o wody i dlatego noc jest najlepszym momentem na od¿ywienie i nawil¿enie, gdy¿ ca³y organizm ³±cznie ze skór± regeneruje siê podczas snu.

5. Aby wzmocniæ dzia³anie kremów i spotêgowaæ efekt nawil¿enia skóry powinni¶my u¿ywaæ SERUM pod kremy. Serum jest skoncentrowanym produktem, który daje efekty 5 razy szybciej i 5 razy g³êbiej.

6. KREM NA SZYJÊ- nie pomijaj jej w wieczornej pielêgnacji. Mówi siê, ¿e w³a¶nie po szyi i dekolcie poznaje siê wiek kobiety.

W dobrych kremach wykorzystuje siê kompleksy na¶laduj±ce NMF (Natural Moisturising Factor), czyli naturalny czynnik nawil¿aj±cy oraz sk³adniki o g³êbokim dzia³aniu nawil¿aj±cym. Wa¿nym komponentem produktów pielêgnacyjnych o w³a¶ciwo¶ciach nawil¿aj±cych jest sk³adnik aktywny, którego zadaniem jest redukcja lub przeciwdzia³anie oznakom starzenia. Nale¿± do nich m.in.:

Bakuchiol (ro¶linny zamiennik retinolu) bior±cy udzia³ w biosyntezie kolagenu i elastyny, pomaga zmniejszyæ widoczno¶æ zmarszczek i jest od niego lepiej tolerowany przez skórê ni¿ retinol;

Peptydy posiadaj± zdolno¶æ pobudzania procesów wewn±trzkomórkowych, stymuluj±c wzrost fibroblastów oraz syntezê kolagenu i elastyny.

Stabilizowana witamina C wspomaga kolagen poprzez nawil¿enie;

Kwas hialuronowy przywracaj±cy jêdrno¶æ skóry, a tak¿e wspomaga barierê ochronn± skóry poprzez nawil¿enie, sprawiaj±c, ¿e zmarszczki staj± siê mniej widoczne.

Niacyna, rodzaj witaminy B3, pomaga wzmocniæ barierê nawil¿enia skóry, zwiêkszaj±c jej blask i równomierny kolor;

Wyci±g z ro¶linnych komórek macierzystych pozyskanych w zrównowa¿onym procesie pomaga poprawiæ wygl±d skóry pod wzglêdem jej blasku, elastyczno¶ci i jêdrno¶ci, jednocze¶nie zmniejszaj±c widoczno¶æ zmarszczek poprzez od¿ywianie skóry.

Kwasy omega oraz wiele innych. Na rynku mamy ogromny wybór kosmetyków do pielêgnacji domowej. Moj± szczególna uwagê przyku³a seria Agewell firmy Arbonne, która kompleksowo podchodzi do pielêgnacji.

W serii AgeWell znajduje siê:

Kremowy p³yn do mycia twarzy z wegañskimi surfaktantami;

Od¶wie¿aj±co-tonizuj±ca mgie³ka z witamin± B3;

Krem przywracaj±cy nawil¿enie z 0,5% bakuchiolu lub krem przywracaj±cy nawil¿enie z SPF15;

Intensywnie regeneruj±cy krem na noc z 2% bakuchiolu;

Od¿ywiaj±cy krem pod oczy z kofein± i bakuchiolem;

Ujêdrniaj±cy krem do szyi z 0,5% bakuchiolu.

Seria idealnie wpasowuje siê w potrzeby skóry, czyli nawil¿enia i od¿ywienia tym samym spowalniaj±c proces starzenia siê skóry.

Produkty serii Agewell s± bardzo bogate w sk³adniki aktywne. Po stosowania produktów z serii Agewell skóra twarzy jest mocno nawil¿ona, elastyczna i pe³na blasku.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles