urządzenie kosmetyczne

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE BAZ POD MAKIJA¯ VOLLARÉ COSMETICS


Wegañskie bazy pod makija¿ VOLLARÉ COSMETICS zamkniête w piêknych, pastelowych opakowaniach, dostêpne s± w trzech wersjach: GLAM FACE, DEWY FACE, ENERGY FACE, co sprawia, ¿e ka¿da z nas znajdzie co¶ dla siebie!

Marka VOLLARÉ COSMETICS nale¿y do multibrandowej firmy Verona Products Professional, specjalizuj±cej siê w produkcji kosmetyków do pielêgnacji twarzy, cia³a, w³osów oraz makija¿u. To przede wszystkim produkty wyró¿niaj±ce siê wysok± jako¶ci± w przystêpnej cenie. Pasja do opracowywania unikalnych receptur i baczne ¶ledzenie najnowszych trendów sprawi³o, ¿e marka jest znana i lubiana w ponad 60 krajach na ca³ym ¶wiecie. Kosmetyki, tak samo jak starannie wyselekcjonowane surowce i sk³adniki do ich tworzenia, poddawane s± szczegó³owym kontrolom w laboratorium Verona Products Professional. Innowacyjno¶æ, bezpieczeñstwo i unikatowo¶æ – to trzy filary, na których opiera siê filozofia firmy.

DLA DOBRA TWOJEJ SKÓRY

Wiedz±c ju¿, ¿e bazê pod makija¿ musimy dobraæ do rodzaju naszej skóry oraz efektu, który chcemy uzyskaæ – marka VOLLARÉ COSMETICS wysz³a naprzeciw tym oczekiwaniom, wprowadzaj±c bazy: GLAM FACE, DEWY FACE, ENERGY FACE.

GLAM FACE to roz¶wietlaj±ca baza pod makija¿, która nadaje skórze blasku, natychmiastowo wyg³adzaj±c twarz i dekolt. Wegañska formu³a ujednolica koloryt, widocznie zmniejszaj±c widoczno¶æ porów i drobnych zmarszczek. Roz¶wietlaj±ce drobinki sprawiaj±, ¿e skóra wygl±da na zdrow± i promienn±. Bazê rozprowadzamy na oczyszczon± skórê twarzy. Mo¿na u¿ywaæ jej samodzielnie lub pod podk³ad.

DEWY FACE to pielêgnuj±ca baza pod makija¿ z efektem nawil¿aj±cym. A¿ 96% sk³adników jest pochodzenia naturalnego, co zapewnia elastyczno¶æ oraz zdrowy wygl±d skóry. Produkt niweluje przedwczesne oznaki starzenia, nawadniaj±c skórê przez wiele godzin. Primera u¿ywaæ mo¿na jako bazê lub serum.

ENERGY FACE to pobudzaj±ca baza, która ¶wietnie sprawdzi siê zarówno jako pierwszy krok w makija¿u, jak i kosmetyk pielêgnuj±cy. Lekka konsystencja szybko siê wch³ania, a wegañska formu³a nie zawiera silikonu, pozostawiaj±c uczucie od¿ywienia i regeneracji. Ekstrakty z czerwonej pomarañczy oraz grejpfruta rozja¶niaj± skórê i opó¼niaj± procesy starzenia. Primer mo¿na u¿ywaæ samodzielnie lub pod podk³ad.

POLECAMY BAZY POD MAKIJA¯ VOLLARÉ COSMETICS: GLAM FACE BAZA ENERGETYZUJ¡CA CENA: 32,99Z£/30ML., DEWY FACE BAZA NAWIL¯AJ¡CA CENA: 32,99Z£/30ML., ENERGY FACE BAZA ENERGETYZUJ¡CA CENA: 32,99Z£/30ML

Bazy pod makija¿ VOLLARÉ COSMETICS s± wegañskie i doskonale nadaj± siê do nawil¿enia, roz¶wietlenia i wyrównania skóry. To doskona³e przygotowanie cery, dziêki któremu nak³adanie reszty makija¿u bêdzie czyst± przyjemno¶ci±. Od wyboru dobrej bazy zale¿y sukces ca³ego procesu kreacji make-upu, maj±c zatem w dyspozycji 3 wersje produktu: GLAM FACE, DEWY FACE, ENERGY FACE mamy gwarancjê znalezienia odpowiedniej opcji dla swoich potrzeb!Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles