urządzenie kosmetyczne

Kendall Jenner to najbardziej naturalna z Kardashianek. Chirurg plastyczny wypunktowa³ jednak wszystkie zabiegi, jakim siê podda³a


Kendall Jenner poprawia³a urodê?

Kendall Jenner niew±tpliwie jest piêkn± kobiet±. Wiele osób zastanawia siê czy to kwestia genów, czy chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Te w±tpliwo¶ci postanowi³ rozwiaæ specjalista – chirurg plastyczny, który w rozmowie z magazynem “The Mirror” wyliczy³, jakie poprawki urodowe zafundowa³a sobie modelka.  

Wed³ug chirurga plastycznego z MYA Cosmetic Surgery Kendall Jenner podda³a siê operacji korekty nosa. 

Grzbiet jej nosa wydaje siê cieñszy i bardziej kobiecy ni¿ kiedy¶. Mo¿e to wskazywaæ na chirurgiczny zabieg plastyki nosa, który da³ jej niezwykle naturalny i po¿±dany wygl±d” -czytamy w “The Mirror”. 

Kendall Jenner
Fot. kendalljenner/Instagram

Specjalista odniós³ siê te¿ do plotek, g³osz±cych, ¿e celebrytka powiêksza³a sobie usta. 

Je¶li mia³a wype³niacze na ustach, to minimaln± ilo¶æ i nie wp³ynê³o to na naturalny kszta³t warg – wyja¶ni³. Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles