urządzenie kosmetyczne

Nastolatek podczas lotu zosta³ oblany gor±c± herbat±. Linia lotnicza musi zap³aciæ równowarto¶æ niemal 300 tys. z³


Emre Karakaya, wówczas trzynastolatek, lecia³ z Dublina do Stambu³u liniami Turkish Airlines 22 lipca 2017 roku. Jak wynika z relacji ¶wiadków, trzyma³ w rêce kubek z gor±c± herbat±, gdy nagle osoba z personelu pok³adowego wytr±ci³a mu go z rêki. Gor±cy napój poparzy³ ch³opcu nogi. 

Zobacz wideo
Robot bezpiecznie wyl±dowa³ ogromnym boeingiem. W przysz³o¶ci ma zaj±æ miejsce drugiego pilota

Paskudne oparzenie

Pozew w imieniu syna wnios³a Leeanne Karakaya, która zezna³a, ¿e po wypadku ch³opiec trafi³ do chirurga plastycznego. Rany goi³y siê przez trzy tygodnie, a widoczne blizny pozosta³y do dzisiaj.

Sêdzia Simons przyzna³, ¿e Emre dozna³ bardzo paskudnego oparzenia. Gdy wiêc adwokat Sara Phelan, reprezentuj±ca poszkodowanego, przekaza³a s±dowi, ¿e Emre i jego mama przyjêli ofertê ugody w wysoko¶ci 65 tys. euro, ten zatwierdzi³ jej wysoko¶æ.

Za wszelkie urazy pasa¿erów odpowiada przewo¼nik

Warto przypomnieæ, ¿e to nie pierwsza tego typu sytuacja. Podczas lotu Ryanairem z Rzymu do Krakowa w maju 2019 roku o¶mioletnia dziewczynka upu¶ci³a na kolana kubek z gor±c± czekolad±. Dozna³a oparzeñ drugiego stopnia. Trafi³a do szpitala. Ryanair odrzuca³ roszczenia rodziny, jednak Irlandzki S±d Najwy¿szy w Dublinie wyda³ wyrok na korzy¶æ dziewczynki. Linia lotnicza musia³a zap³aciæ 150 tys. euro odszkodowania (ok. 670 tys. z³).

Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo¶ci orzek³ dwa lata temu, odwo³uj±c siê do konwencji montrealskiej, ¿e za wszelkie urazy pasa¿erów, jakich doznaj± podczas lotu, odpowiedzialne s± linie lotnicze. Poza sytuacjami, gdy do zdarzenia dosz³o z winy pasa¿era, a przewo¼nik jest to w stanie udowodniæ.

¬ród³o: irishtimes.com / OnetSource link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles