urządzenie kosmetyczne

Rz±d luzuje obostrzenia. W niektórych regionach Polski wraca nauczanie hybrydowe. Co jeszcze siê zmieni? – Moja Ostro³êka


Trwa konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycz±ca luzowania obostrzeñ od przysz³ego tygodnia. W niektórych regionach Polski, w tym na Mazowszu, od 26 kwietnia nauka klas I-III bêdzie odbywa³a siê w systemie hybrydowym, wznowiona bêdzie te¿ dzia³alno¶æ m.in. zak³adów fryzjerskich.

Minister zdrowia Adam Niedzielski og³osi³, ¿e województwa ¶l±skie, dolno¶l±skie, wielkopolskie, ³ódzkie i opolskie to regiony, gdzie utrzymane zostan± dotychczasowe obostrzenia.

W pozosta³ej czê¶ci Polski od przysz³ego poniedzia³ku 26 kwietnia przywrócona bêdzie nauka klas I-III w systemie hybrydowym, wznowiona bêdzie równie¿ dzia³alno¶æ salonów urody, zak³adów fryzjerskich i kosmetycznych. 

Reklama

– W województwach: ¶l±skim, dolno¶l±skim, wielkopolskim, ³ódzkim i opolskim obostrzenia zostaj± zachowane – powiedzia³ minister Adam Niedzielski. – W pozosta³ych jedenastu województwach przywracamy edukacjê hybrydow± w klasach I-III oraz zezwalamy na dzia³alno¶æ salonów fryzjerskich, kosmetycznych i urody – doda³.

Reklama

Minister zdrowia zapowiedzia³, ¿e w przysz³ym tygodniu zostanie przedstawiony bardziej szczegó³owy plan dotycz±cy ró¿nych bran¿, a tak¿e wesel, Pierwszych Komunii ¦wiêtych.

Nadziej± na pokonanie pandemii s± szczepionki przeciw COVID-19. Do tej pory w polskich punktach szczepieñ wykonano ponad 9 mln zastrzyków. Ponad 2,3 mln osób przyjê³o ju¿ dwie dawki szczepionki. 

Handel – ograniczenia

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powy¿ej 2 000 m2 pozostan± zamkniête.

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostaj± zamkniête, z wyj±tkiem m.in.: sklepów spo¿ywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, ksiêgarni.

W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowi±zuj± limity osób:  

1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,

1 osoba na 20 m2  – w sklepach powy¿ej 100 m2.

Reklama

Kult religijny 

W miejscach kultu religijnego obowi±zuje limit osób – na 1 osobê musi przypadaæ 20 m2.

Bez zmian pozostaje obowi±zek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odleg³o¶ci od innych osób.

Edukacja 

Uczniowie klas szkó³ podstawowych, szkó³ ponadpodstawowych, s³uchacze placówek kszta³cenia ustawicznego oraz centrów kszta³cenia zawodowego ucz± siê zdalnie. Uwaga! W 11 województwach, w których s± luzowane obostrzenia, dzieci z klas 1-3 szkó³ podstawowych, od 26 kwietnia bêd± uczyæ siê w systemie hybrydowym. ¯³obki i przedszkola funkcjonuj± normalnie.

Reklama

Kultura 

Wci±¿ zamkniête s± teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

Hotele 

Pozostaj± zamkniête do 3 maja. Wyj±tkiem s± m.in. hotele robotnicze, a tak¿e noclegi ¶wiadczone w ramach niektórych podró¿y s³u¿bowych – np. medyków, kierowców wykonuj±cych transport drogowy czy ¿o³nierzy.

Sport

Mo¿liwe uczestnictwo dzieci i m³odzie¿y we wspó³zawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski zwi±zek sportowy.

Mo¿liwe jest równie¿ uprawianie sportu w obiektach sportowych na ¶wie¿ym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i m³odzie¿y, jak i doros³ych). Dzia³alno¶æ pozosta³ych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.) nadal jest ograniczona wy³±cznie do sportu zawodowego (tak jak dotychczas). Wszelkie wydarzenia mog± siê odbywaæ bez udzia³u publiczno¶ci. Zamkniête pozostaj± m.in. si³ownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyj±tki od zasad okre¶la rozporz±dzenie.

¬ród³o: www.gov.pl

Ods³on: 5972 komentarze: 20 15:51, 21.04.2021r. Drukuj

Jak_by³o_2019 @ 09:26, 22.04.2021

IP: 37.47…34

W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2018/2019, w okresie od 1 wrze¶nia 2018 r. do 15 marca 2019 r., zanotowano ³±cznie 3 337 044 zg³oszeñ przypadków zachorowañ lub podejrzeñ zachorowañ na grypê i zachorowania grypopodobne (na podstawie tygodniowych raportów NIZP-PZH obejmuj±cych nastêpuj±ce tygodnie sprawozdawcze 1-7, 8-15, 16-22 i 23 – do koñca miesi±ca).

Grypa to ostre wirusowe zaka¿enie górnych dróg oddechowych, wywo³ywane przez wirusy grypy. Do zaka¿enia dochodzi drog± kropelkow±, a tak¿e przez kontakt ze ska¿on± powierzchni±. Ka¿dy cz³owiek mo¿e przenie¶æ wirusa na skór ze r±k, czy ubraniu.

Okres wylêgania grypy wynosi od 1 do 4 dni (¶rednio 1-2 dni). Osoba chora zaka¿a w okresie przed wyst±pieniem objawów, w okresie tzw. prodromalnym, zazwyczaj 1 dobê przed wyst±pieniem pierwszych dolegliwo¶ci. Charakterystyczne dla grypy jest to, ¿e choroba najczê¶ciej pojawia siê nagle, charakteryzuje siê du¿± zaka¼no¶ci± i towarzysz± jej objawy ze strony uk³adu oddechowego takie jak kaszel, ból gard³a, katar oraz objawy ogólnoustrojowe: wysoka gor±czka powy¿ej 38°C, dreszcze, ból/sztywno¶æ miê¶ni, ból g³owy, ból w klatce piersiowej, z³e samopoczucie, brak ³aknienia, czasem tak¿e nudno¶ci, wymioty.

Choroba zwykle ustêpuje samoistnie po 3-7 dniach od wyst±pienia pierwszych objawów, ale kaszel, zmêczenie i uczucie rozbicia mog± siê utrzymywaæ do ok. 2 tyg.

Najczêstsze ze powik³ania grypy to wtórne bakteryjne zapalenie p³uc, zapalenie oskrzeli, zapalenia ucha ¶rodkowego. Grypa mo¿e prowadziæ równie¿ do ciê¿kich powik³añ takich jak zapalenie miê¶nia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Powik³ania pogrypowe mog± wyst±piæ u ka¿dego, niezale¿nie od wieku i stanu zdrowia. Ryzyko powik³añ jest szczególnie wysokie u osób z chorobami przewlek³ymi, osób po 60 roku ¿ycia kobiet w ci±¿y i dzieci.

Jak_jest_2021 @ 09:31, 22.04.2021

IP: 37.47…34

TECHNIKI manipulacji STOSOWANE W OPERACJI CO¥ID
Gaslightnining – zaburzanie percepcji rzeczywisto¶ci. Ta technika polega na wmawianiu ofiarom, ¿e rzeczywisto¶æ, któr± widz± nie jest prawd± i ¿e kwestie oczywiste wcale takimi nie s±.
Gaslightning doprowadzi³ do tego, ¿e znaczna czê¶æ spo³eczeñstwa zaczê³a postrzegaæ choroby sezonowe dróg oddechowych jako ¶miertelne zagro¿enie. Gdyby kto¶ rok temu powiedzia³ lekarzom, ¿e bêd± zamykaæ przychodnie, bo mog± do nich przyj¶æ chorzy ludzie to puknêli by siê w g³owê. Teraz jednak sta³o siê to czê¶ci± nowej percepcji rzeczywisto¶ci i zaczyna byæ uwa¿ane za normalne.
Wymuszanie narracji – Zdominowanie dialogu spo³ecznego. Wymuszanie narracji polega na nieustannym bombardowaniu ofiary okre¶lonymi informacjami. Dzia³a to na zasadzie k³amstwa, które powtórzone tysi±c razy staje siê prawd±. Nawet ludzie, którzy na co dzieñ kieruj± siê rozs±dkiem zaczynaj± w ten rozs±dek i trze¼w± ocenê rzeczywisto¶ci w±tpiæ. Zaczynaj± my¶leæ: mo¿e jednak jest ta pandemia? TO JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE.
Obwinianie ofiary – Psychopaci nigdy nie przyznaj±, ¿e to oni s± winni doprowadzenia ofiar do sytuacji bez wyj¶cia. Nigdy nie przyznaj±, ¿e to oni stworzyli sytuacjê, w której ofiary cierpi±. Zamiast tego, bêd± wmawiaæ ofiarom, ¿e to one s± winne obecnego stanu rzeczy.
Mówi±, my chcieli¶my dobrze, ale to wasza wina, bo chcecie je¼dziæ na urlopy, bo chcecie siê ze sob± spotykaæ, bo chcecie obchodziæ ¶wiêta. My chcemy dobrze, ale to wasza wina, ¿e siê nie stosujecie. Prowadzi to do sytuacji, w której ofiara zaczyna postrzegaæ swojego oprawcê jako wybawcê z obecnego stanu rzeczy. Ofiara oczekuje, ¿e oprawca znajdzie jakie¶ rozwi±zanie. W ten sposób buduje siê uleg³o¶æ.
Zmuszanie do wychwalania oprawcy i uznawania jego zas³ug – Podejmowanie prób zmuszenia spo³eczeñstwa do przyznania, ¿e to co siê obecnie dzieje to nie pora¿ka a zas³uga rz±du i osób utrzymuj±cych obecny stan rzeczy. Bo gdyby nie oni to by³o by du¿o gorzej. Wiêc albo spo³eczeñstwo uzna to za sukces albo zostan± na³o¿one na nie sankcje, ³±cznie z permanentnym zamkniêciem.
Odbieranie rado¶ci ¿ycia – Konstruowanie takiej rzeczywisto¶ci, ¿eby ¿ycie nie dostarcza³o ¿adnej rozrywki i przyjemno¶ci. Zamykanie klubów fitness, restauracji, lasów, odwo³ywanie ¶wi±t i wydarzeñ kulturalnych.
Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilno¶ci .

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles