urządzenie kosmetyczne

GO FOR NATURE – CCC DLA ¦RODOWISKA


Go For Nature to akcesoria damskie, mêskie i dzieciêce. Posiadaj± trzy ró¿ne certyfikaty, które wskazuj± na sposób produkcji.

Materia³ prasowyMateria³ prasowy 

Pierwszy – Leather Working Group – produkty uszyte s± ze skór pochodz±cych z ekologicznych garbarni, a w procesie garbowania skór zachowane s± najwy¿sze standardy w kwestii ochrony ¶rodowiska oraz wydajno¶ci produkcji. Z takich certyfikowanych skór uszyte s± m.in. buty Lasocki.

Materia³ prasowyMateria³ prasowy 

Kolejna etykieta to Water Based PU – oznaczone s± ni± dodatki, do produkcji których u¿yto materia³ów pochodz±cych z recyclingu lub biodegradowalnych, t± etykiet± oznaczono kilka modeli butów Jenny Fairy.

Materia³ prasowyMateria³ prasowy 

Trzeci certyfikat – Recycled Plastic Bottles – to materia³y powsta³e po recyklingu butelek PET, co w du¿ym stopniu ogranicza produkcjê nowego plastiku. Tym certyfikatem oznaczono m.in. akcesoria marki Lanetti.

Promocjê linii Go For Nature wspiera wyj±tkowa kampania. Autorem zdjêæ jest Mateusz Stankiewicz, za stylizacjê odpowiada³a Agnieszka ¦cibior, fryzury s± dzie³em Rui Rocha, a makija¿ – Wilsona.

Materia³ prasowyMateria³ prasowy 

Fotograf: Mateusz Stankiewicz @SameSame
Modelka: Lisa Louis @Titanium
Stylizacja: Agnieszka ¦cibior
W³osy: Rui Rocha @Solve
Makija¿: Wilson
Marketing Director: Katarzyna Krawczyk/CCC
Art Director: Maria Mastalerz/CCC
Produkcja: Bartosz Majkowski/CCC
Dom produkcyjny: Warsaw Creatives 

Linia Go For Nature dostêpna jest stacjonarnie w otwartych sklepach CCC, online na www.ccc.eu oraz w aplikacji marki.

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles