urządzenie kosmetyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Tekst pierwotny – Baza aktów prawnych – INFOR.pl


§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli “PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA”:

a) w części 1 “Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców.” w lp. V “Inne” uchyla się pkt 2,

b) w części 2 “Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców.” w lp. V “Inne” uchyla się pkt 2;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS, ASDK) – część wspólna” w części VII “Inne. Maksymalna suma punktów: 2” uchyla się lp. 2;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 2 “LECZENIE SZPITALNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części VI “Inne. Maksymalna suma punktów: 1” uchyla się lp. 2,

b) w tabeli nr 4 “LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA PLANOWA – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części VI “Inne. Maksymalna suma punktów: 1” uchyla się lp. 2,

c) w tabeli nr 5 “LECZENIE SZPITALNE – LECZENIE JEDNEGO DNIA”:

– w części 1 “Przedmiot postępowania: Zespół opieki dziennej: Alergologia/alergologia dla dzieci, Angiologia, Choroby płuc/choroby płuc dla dzieci, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia/dermatologia i wenerologia dla dzieci, Diabetologia/diabetologia dla dzieci, Endokrynologia/endokrynologia dla dzieci, Gastroenterologia/gastroenterologia dla dzieci, Geriatria, Neurologia/neurologia dla dzieci, Pediatria, Reumatologia/reumatologia dla dzieci” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 2 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – chirurgia naczyniowa” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 3 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia: – Chirurgia szczękowo-twarzowa/Chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 4 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – ginekologia” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 5 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – Okulistyka/Okulistyka dla dzieci” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 6 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/ ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 7 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – Otorynolaryngologia/Otorynolaryngologia dla dzieci” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 8 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – Urologia/Urologia dla dzieci” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 9 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – Chirurgia dziecięca/Chirurgia ogólna” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 10 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – Chirurgia onkologiczna/Chirurgia onkologiczna dla dzieci” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 11 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – Chirurgia plastyczna/Chirurgia plastyczna dla dzieci” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

– w części 12 “Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia – Neurochirurgia/Neurochirurgia dla dzieci” – w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2,

d) w tabeli nr 7 “ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE – część wspólna” w części IV “Inne. Maksymalna suma punktów: 1” uchyla się lp. 2;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V “Inne. Maksymalna suma punktów: 2” uchyla się pkt 2 i 3;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “REHABILITACJA LECZNICZA – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V “Inne. Maksymalna suma punktów: 1” uchyla się lp. 2;

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V “Inne. Maksymalnie suma punktów: 2” uchyla się lp. 2;

7) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 “LECZENIE STOMATOLOGICZNE” w części 2:

– tytuł otrzymuje brzmienie:

“2. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży/Świadczenia ogólno-stomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole”,

– w lp. II “Kompleksowość” w pkt 1 “Sposób wykonania umowy” po ppkt 1.2 dodaje się ppkt 1.3 i ppkt 1.4 w brzmieniu:

1.3. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

12

Dotyczy przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

1.4. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

12

Dotyczy przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży

– w lp. III “Dostępność” w pkt 1 “Organizacja udzielania świadczeń” uchyla się ppkt 1.3,

b) w tabeli nr 2 “LECZENIE STOMATOLOGICZNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V “Inne” uchyla się lp. 2;

8) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “LECZNICTWO UZDROWISKOWE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V “Inne. Maksymalna suma punktów: 2” uchyla się lp. 2 i 3;

9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części IV “Inne. Maksymalna suma punktów: 2” uchyla się lp. 2;

10) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “RATOWNICTWO MEDYCZNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V “Inne. Maksymalna suma punktów: 3” uchyla się lp. 2;

11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części IV “Inne. Maksymalna suma punktów: 2” uchyla się lp. 2;

12) w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części VI “Inne. Maksymalnie Suma punktów: 1” uchyla się lp. 2;

13) w załączniku nr 13 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “PROGRAMY ZDROWOTNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V “Inne. Maksymalna suma punktów: 2” uchyla się lp. 2;

14) w załączniku nr 14 do rozporządzenia w tabeli nr 2 “LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V “Inne. Maksymalna suma punktów 2” uchyla się lp. 2;

15) w załączniku nr 15 do rozporządzenia w tabeli “LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA” w części “Przedmiot postępowania: Chemioterapia” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2;

16) w załączniku nr 16 do rozporządzenia w tabeli nr 1 “POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY”:

a) w części 1 “Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu “N” ” w lp. IV “Inne” uchyla się pkt 2,

b) w części 2 “Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego” w lp. VI “Inne” uchyla się pkt 2.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles