urządzenie kosmetyczne

Polacy robi± operacje, bo maj± problem z zaakceptowaniem siebie


Angelika Swoboda: Chirurg plastyczny nie tylko powiêksza piersi kobietom, które maj± na to ochotê. Specjalista pomaga te¿ pacjentkom, które musia³y przej¶æ mastektomiê.

Dr El¿bieta Radzikowska: – Jak ja nie lubiê s³owa “pomagaæ”. Gdybym chcia³a pomagaæ, to wst±pi³abym do zakonu. Ja po prostu wykonujê swoj± pracê najlepiej, jak potrafiê. A tak siê sk³ada, ¿e du¿a czê¶æ zabiegów chirurgii plastycznej to zabiegi rekonstrukcyjne piersi i innych czê¶ci cia³a. Chirurgia plastyczna jest interdyscyplinarna. Specjali¶ci w tej dziedzinie bardzo czêsto wykonuj± zabiegi rekonstrukcyjne m.in. po operacjach onkologicznych czy wypadkach, koryguj± pewne wady wrodzone czy zajmuj± siê chirurgi± rêki – to bardzo wymagaj±ca mikrochirurgia – i wreszcie estetyk±.

dr El¿bieta Radzikowska (fot. Katarzyna Paskuda Photography)
()

Czyli w pani fachu nie chodzi g³ównie o poprawianie urody.

– To populistyczne skojarzenie. Owszem, spora czê¶æ zabiegów estetycznych jakie wykonujê to powiêkszanie piersi, ale te¿ i pomniejszam piersi u kobiet z ich przerostem. Bywa czasem tak, ¿e jedna pier¶ wa¿y kilka kilogramów. Kobiety maj± wówczas wskazania medyczne do operacji refundowanej przez NFZ. Chodzi o przypadki, gdy przero¶niête, opadniête piersi obci±¿aj± krêgos³up i s± przyczyn± zmian zwyrodnieniowych. Zabiegi te s± trudniejsze i trwaj± zdecydowanie d³u¿ej ni¿ zabieg powiêkszenia piersi. Oczywistym jest, ¿e ryzyko takiej operacji jest zawsze wiêksze. Przeprowadzam równie¿ zabiegi rekonstrukcji piersi po mastektomii z powodu choroby nowotworowej.

Jedn± z pani pacjentek w programie “Walka o piersi” jest kobieta, której partner wstrzykiwa³ w piersi olej spo¿ywczy.

–  Niestety. Kobieta zg³osi³a siê do Poradni Chirurgii Plastycznej po wcze¶niejszym opisaniu swojej sytuacji w e-mailu. Nie mog³am w to uwierzyæ, my¶la³am, ¿e to jaki¶ koszmarny ¿art. Ale od razu odpisa³am, ¿eby przysz³a do mnie na konsultacjê.  Zobaczy³am u niej rozleg³e, s±cz±ce siê rany. Olej spowodowa³ stan zapalny w piersiach, ich zropienie, a nastêpnie martwicê i liczne przetoki ropne. Pacjentka  przez 3 lata szuka³a pomocy medycznej. Nie s± to sytuacje ³atwe. Ostatecznie zosta³a poddana zabiegowi obustronnej amputacji piersi, po³o¿yli¶my jej cienkie przeszczepy siatkowe skóry, ze wzglêdu na rozleg³o¶æ ran. Po kilku miesi±cach, kiedy przeszczepy siê wygoi³y, powsta³e blizny zmiêk³y i przebudowa³y siê. Zaproponowa³am pacjentce zabieg rekonstrukcji piersi, co mo¿ecie Pañstwo ogl±daæ w programie “Walka o piersi” na antenie Polsat Cafe. Wykonano zabieg rekonstrukcji z wykorzystaniem miê¶nia najszerszego grzbietu z wysp± skórn±, a pod miêsieñ za³o¿ono ekspanderoprotezê. Pacjentka jest pod  nasz± sta³± kontrol± i jej piersi ” rosn±”, czyli dope³niamy ekspanderoprotezy sol± fizjologiczn±.

Dr El¿bieta Radzikowska podczas operacji w programie ‘Walka o piersi’ (fot. Polsat Cafe)
()

Przera¿aj±ce.

– Przera¿aj±ce jest to, ¿e takie rzeczy siê dziej±, czasami u s±siadów za ¶cian± i niemal na naszych oczach, a my tego nie dostrzegamy. Partner ogoli³ tê kobietê na ³yso, przywi±za³ do kaloryfera i maltretowa³. W³a¶nie wtedy pomy¶la³am, ¿e chyba trzeba o takich sytuacjach mówiæ g³o¶no w telewizji. Dlatego powsta³ program “Walka o piersi”. Chcemy dotrzeæ do kobiet i u¶wiadomiæ im, ¿e mog± szukaæ pomocy – nie tylko w przypadku przemocy domowej –  i ¿e nie ma siê czego wstydziæ. Niestety, nie by³a to pierwsza moja pacjentka z mechanicznym uszkodzeniem piersi.  Spotka³am siê ju¿ z takimi obra¿eniami np. po podaniu niesprawdzonych preparatów. Zabiegi powiêkszania piersi z zastosowaniem wype³niaczy, które s± opisywane jako kompatybilne – cokolwiek to znaczy – z naszym cia³em i mo¿na je podaæ szybko, bez dolegliwo¶ci bólowych i jeszcze wieczorem pój¶æ na imprezê. To bardzo kusz±ca propozycja, ale wówczas nikt nie informuje pacjentki, ¿e negatywne efekty takich w±tpliwych terapii pojawi± siê po wielu latach. Mam pacjentki, którym wstrzykiwano “co¶” do piersi nawet 5 czy 10 lat temu i dopiero teraz te substancje siê uaktywni³y.  To jak ¿ycie na bombie z opó¼nionym zap³onem. Zupe³nie nie rozumiem, jak mo¿na proponowaæ takie metody leczenia.

Co powinno obudziæ czujno¶æ?

– Pacjentce trudno oceniæ np. jako¶æ implantów, wiêc podpowiadam, ¿e mo¿na zapytaæ o ich certyfikacjê. Ja wybieram tylko te implanty, które zosta³y przebadane i maj± odpowiednie certyfikaty. Muszê mieæ pewno¶æ, ¿e nikomu nie zaszkodzê. Wstrzykiwanie pacjentkom substancji niewiadomego pochodzenia jest dla mnie niedopuszczalne. Absolutnie nie winiê kobiet, które s± nie¶wiadome zagro¿enia, tylko lekarzy. Czêsto tych, którzy reklamuj± siê w mediach. Potem pacjentki z powik³aniami trafiaj± do szpitala i wielokrotnie okazuje siê, ¿e przesz³y zabieg u lekarza, który nie ma specjalizacji chirurgicznej, a jest na przyk³ad stomatologiem, anestezjologiem i zajmuje siê powiêkszaniem piersi, bo to jego pasja ¿yciowa. Proszê mnie ¼le nie zrozumieæ – to nie tak, ¿e chirurdzy plastycy siê buntuj±, bo lekarze zajmuj±cy siê medycyn± estetyczn± zabieraj± im pacjentów. Chodzi o to, ¿e w przypadku pojawienia siê powik³añ nie potrafi± ich leczyæ i w efekcie pacjentka i tak trafia w rêce chirurga.

Wracaj±c do zabiegów rekonstrukcji piersi, co po rekonstrukcji?

Czêsto konieczna jest jeszcze symetryzacja piersi. Chirurg, nawet najlepszy, nigdy nie dorówna naturze. My odtwarzamy tzw. wynios³o¶æ piersiow±, która nie podlega si³om ciê¿ko¶ci. Ró¿ni siê czêsto kszta³tem i rozmiarem od piersi zdrowej. Pacjentki czêsto wymagaj± zabiegu symetryzacji piersi – czyli dostosowania piersi zdrowej do piersi zrekonstruowanej. Jedna z pacjentek, której historiê pokazali¶my w programie “Walka o piersi”, ma niewiele ponad 20 lat i przesz³a taki zabieg. Na jej przyk³adzie chcia³am pokazaæ, ¿e m³ode kobiety te¿ borykaj± siê z takimi problemami. ¯e trzeba byæ czujnym, bo nowotwór piersi dotyka coraz czê¶ciej osoby m³ode, ³adne, zdrowe, aktywne zawodowo. One poddaj± siê zabiegom rekonstrukcji, bo chc± byæ dalej atrakcyjne. Kobiety swoj± kobieco¶æ definiuj± walorami fizycznymi. Istnieje niekwestionowany zwi±zek miêdzy popraw± wygl±du, “zreperowaniem” niedoskona³o¶ci cia³a, a popraw± stanu psychicznego, co ³±czy siê z ich lepszym samopoczuciem i wra¿eniem akceptacji w ¶rodowisku.

Dr El¿bieta Radzikowska podczas operacji w programie ‘Walka o piersi’ (fot. Polsat Cafe)
()

Jakie operacje jeszcze pani przeprowadza?

– Zabiegi modeluj±ce sylwetkê, tj. liposukcje, abdominoplastykê brzucha, operacje nosa itd. Staram siê ci±gle doskonaliæ swoje umiejêtno¶ci i podnosiæ kwalifikacje. Najbardziej skomplikowane s± chyba zabiegi zwi±zane z niedorozwojem narz±dów. Wymagaj±, poza do¶wiadczeniem lekarskim, tak¿e du¿o wyobra¼ni.

I umiejêtno¶ci artystycznych.

– Du¿o lekarzy plastyków przypisuje sobie takie zdolno¶ci. Pewnie po czê¶ci potrafi± co¶ namalowaæ, ale moim zdaniem wa¿niejsze jest poczucie estetyki. Ono pomaga. Tymczasem, nie wiem, czy siê pani ze mn± zgodzi,  wielu lekarzy zajmuj±cych siê zw³aszcza medycyn± estetyczn± przeczy temu poczuciu swoim wygl±dem.

Zgadzam siê.

– Dlatego na pytanie, czym siê kierowaæ przy wyborze takiego lekarza, odpowiadam tak: poza do¶wiadczeniem i gruntown± wiedz± medyczn± nale¿y zwróciæ uwagê równie¿ na rzetelno¶æ lekarza i jego w³asny wygl±d. Je¶li kto¶ ma powiêkszone usta czy wype³niacze w policzkach, i to w dodatku w nadmiarze, to nie bêdzie dobrym doradc± w zakresie estetyki. Tak samo jak lekarz w butach z poprzedniej epoki i w za du¿ej marynarce.

Walczê te¿ z przekonaniem, ¿e wszyscy powinni mieæ g³adkie twarze. Ja na przyk³ad bardzo lubiê swoje zmarszczki. Uwa¿am, ¿e twarze ze zmarszczkami s± ciekawe. Nigdy bym siê ich do koñca nie pozby³a, za ciê¿ko na nie pracujê.

Po ilu wykonanych zabiegach poczu³a siê pani pewnie jako chirurg?

–  Ja ci±gle nie do koñca czujê siê pewnie i miewam w±tpliwo¶ci. Zreszt± pewno¶æ w chirurgii jest zgubna, bo prowadzi do rutyny, a to jest niebezpieczne. Od pocz±tku studiów chcia³am byæ zabiegowcem i od pocz±tku drugiego roku studiów przynajmniej raz w tygodniu chodzi³am na oddzia³ chirurgii. Spêdza³am d³ugie godziny na sali operacyjnej. Chirurgów jest wielu, ale raz na stu zdarza siê taki, który ma niesamowite umiejêtno¶ci. Mnie w³a¶nie taki uczy³ zawodu – doktor Andrzej Po¿arowski. Nauczy³ mnie nie tylko techniki, ale przede wszystkim sprawnego poruszania siê w tzw. polu operacyjnym. Niuansów z chirurgii plastycznej i zdrowego rozs±dku, mam nadziejê, (¶miech) nauczy³ mnie pan prof. Józef Jethon, niezwyk³y dydaktyk, cierpliwy nauczyciel i do¶wiadczony operator. Pan prof. Marek Durlik, wyj±tkowy cz³owiek, ¶wietny lekarz, który uwierzy³ w moje zdolno¶ci organizacyjne, stworzy³ mi mo¿liwo¶æ dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Muszê przyznaæ, ¿e mia³am szczê¶cie do ludzi i do nauczycieli.

Co jest najtrudniejsze w pracy chirurga plastyka?

– Najwiêkszym problemem s± ludzie. Du¿y procent Polaków ma problem z zaakceptowaniem samych siebie. S± to na przyk³ad osoby, które po kilku zabiegach z medycyny estetycznej trac± nad sob± kontrolê. S³ysz±: “¦wietnie wygl±dasz, uby³o ci lat”, a mimo to robi± kolejn± operacjê, która tak naprawdê ju¿ nie jest konieczna. Lekarz powinien wówczas powiedzieæ “stop”.

Ulepszanie, stylizowanie cia³a zgodnie z mod± i etapem w ¿yciu to nic z³ego. Dzisiaj ludzie ¿yj± pod presj± kultu piêkna i braku pozwolenia na starzenie siê. Chirurgia plastyczna wyznacza pewnego rodzaju kryteria wygl±du i wyznacza kierunek dla przysz³ej, ujednoliconej estetyki cia³a. Operacje plastyczne pozwalaj± modyfikowaæ ludzk± cielesno¶æ, twarz, piersi, nos itd. Wyznaczaj± spo³ecznie po¿±dany model idealnego cia³a. Piêkne, ale i niebezpieczne.

¯a³owa³a pani kiedy¶, ¿e siê podjê³a jakiego¶ zabiegu?

– Raz. Wymieni³am pacjentce implanty piersi w okresie infekcji. Uleg³am presji kobiety, która by³a osob± znan± i w³o¿y³am jej nowe wk³adki. Przez dwa tygodnie nie mog³am spaæ, nie wiedzia³am, czy nast±pi odrzut, czy nie. Zgodzi³am siê na wk³adki, nie robi±c liftingu piersi, który by³ potrzebny, bo pacjentka nie chcia³a mieæ blizn. Efekt estetyczny by³ wiêc niezadowalaj±cy. Po zabiegu pacjentka obesz³a ca³± Warszawê,  opowiadaj±c wszystkim znajomym, ¿e beznadziejny ze mnie chirurg. Có¿, zrobi³am zabieg wbrew sobie, ulegaj±c namowom pacjentki. Dzi¶ wiem, ¿e lepiej nie i¶æ na taki kompromis.

Zdarzaj± siê pacjentki, które najpierw sobie powiêkszy³y piersi, a potem chc±, by je pani zmniejszy³a?

– Mam jedn± tak± pacjentkê. Najpierw zmniejszy³a piersi, potem zwiêkszy³a, pó¼niej znowu zredukowa³a. Czasem zale¿y to od tego, na jakim etapie ¿ycia kobieta jest i jaka osoba jest jej partnerem ¿yciowym. Kobiety chc± siê podobaæ swoim ukochanym i czêsto dlatego decyduj± siê na operacje.

Z jakimi problemami przychodz± do pani mê¿czy¼ni?

– Oko³o 30 procent moich pacjentów to mê¿czy¼ni. Tak¿e tacy, którymi kieruj± wzglêdy nie zdrowotne, ale estetyczne. Maj± domy, samochody, m³ode partnerki, wiêc chc± te¿ co¶ poprawiæ w swoim wygl±dzie. Likwiduj± oznaki starzenia siê, czyli opadaj±ce powieki, robi± liftingi twarzy, poprawiaj± nosy, modeluj± klatkê piersiow±. Atrybuty mêsko¶ci te¿ sobie poprawiaj±, ale tym akurat siê nie zajmujê.

Dr El¿bieta Radzikowska (fot. Katarzyna Paskuda Photography)
()

El¿bieta Radzikowska. Doktor nauk medycznych, ordynator Oddzia³u Chirurgii Plastycznej szpitala MSW w Warszawie. Specjalizuje siê w chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej. Pracowa³a m.in. w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK 4 w Lublinie oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego SPSK 1 w Lublinie. W latach 2008-2012 pracowa³a na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej CMKP im. Or³owskiego w Warszawie. W 2012 roku ukoñczy³a specjalizacjê w chirurgii plastycznej.

Angelika Swoboda. Dziennikarka Weekend.gazeta.pl. Zaczyna³a jako reporterka kryminalna w “Gazecie Wyborczej”, pracowa³a te¿ w “Super Expressie” i “Fakcie”. Pasjonatka m±drych ludzi, z którymi rozmawia tak¿e w Radiu Pogoda, kawy i sportowych samochodów.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles