urządzenie kosmetyczne

Gwiazda Snapchata, najs³ynniejszy chirurg plastyczny USA, pobo¿ny ¯yd. Kim jest Dr Miami?


Michael Salzhauer, znany jako Dr Miami, jest najpopularniejszym chirurgiem plastycznym w Stanach Zjednoczonych. Ze swojego zawodu uczyni³ spektakl – transmituje zabiegi w mediach spo³eczno¶ciowych, wyg³upia siê na sali operacyjnej, bierze udzia³ w reality show. Jego zachowanie przysporzy³o mu milionów fanów w Internecie oraz zapewni³o sta³y nap³yw klientów.

Ale strategia Dra Miami wzbudza kontrowersje w¶ród jego kolegów z bran¿y, zarzucaj±cych lekarzowi naruszanie etycznych granic. Dr Miami, który jest prywatnie pobo¿nym ¯ydem wychowuj±cym z ¿on± pi±tkê dzieci, to intryguj±ca i niejednoznaczna postaæ – sprawny marketingowiec, niespe³niony performer, oddany ojciec i m±¿ czy mo¿e manipulant?

Dlaczego operacje plastyczne s± tak popularne na Florydzie?

To miejsce pe³ne s³oñca, pla¿, basenów. Ludzie pokazuj± tam sporo cia³a. Pod tym wzglêdem Miami przypomina Zachodnie Wybrze¿e i Los Angeles, gdzie dodatkowo skupia siê niemal ca³a bran¿a rozrywkowa. Floryda jest ponadto mocno ukszta³towana przez kulturê latynosk±, w tym tak¿e jej wyobra¿enia na temat kanonu piêkna. Modne s± pe³ne kobiece kszta³ty – du¿e piersi i pupa. St±d popularno¶æ brazylijskiego liftingu po¶ladków [zabieg polegaj±cy na pobraniu t³uszczu z innych czê¶ci cia³a i wszczepieniu go w po¶ladki – przyp. aut.] w tamtejszych gabinetach chirurgów plastycznych. W samym Miami wykonuje siê wiêcej tych zabiegów ni¿ w Brazylii. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Floryda to mekka ty³ków (¶miech) .

Ty pochodzisz z Montrealu. Sk±d pomys³ na film o operacjach plastycznych?

Pierwsze przymiarki do tematu zacz±³em piêæ, sze¶æ lat temu. Zrobi³em wtedy reporta¿ o operacjach plastycznych dla kanadyjskiej telewizji. To by³ bardzo analityczny materia³, z wypowiedziami rozmaitych ekspertów. Podczas przygotowañ do tego projektu zaskoczy³o mnie, jak bardzo operacje plastyczne sta³y siê czê¶ci± naszej codzienno¶ci. Kiedy rozmawia³em o tym ze znajomymi, wielu z nich przyzna³o siê, ¿e korzystali z podobnych zabiegów. Osoby, po których zupe³nie siê tego nie spodziewa³em, wyzna³y mi, ¿e u¿ywa³y botoksu, robi³y drobne korekty swojego cia³a. Bardzo mnie to zaskoczy³o.

Przy robieniu dokumentacji do reporta¿u pierwszy raz us³ysza³em o Doktorze Miami, najpopularniejszym chirurgu plastycznym w Stanach Zjednoczonych. Zajrza³em na jego media spo³eczno¶ciowe i by³em zszokowany. Lekarz, który transmituje na ¿ywo na Snapchacie operacje plastyczne, przebiera siê w kostiumy i wyg³upia przed kamer± – mia³em mieszane uczucia. Mimo to pojecha³em do Miami, gdzie nakrêcili¶my z nim krótk± rozmowê i obejrzeli¶my jego klinikê. Ju¿ wtedy przeczuwa³em, ¿e pozna³em bohatera mojego kolejnego filmu.

Wyobra¿am sobie, ¿e Dr Miami, czy raczej dr Michael Salzhauer, by³ zachwycony wizj± po¶wiêcenia mu osobnego dokumentu.

Nie bêdzie odkryciem stwierdzenie, ¿e Dr Miami uwielbia byæ w centrum uwagi. Z chêci± wystêpuje w hip-hopowych klipach, programach telewizyjnych, reality show. Jestem przekonany, ¿e gdyby tylko kto¶ mu to zaproponowa³, wyst±pi³by w “Saturday Night Live”. Oczywi¶cie, ¿e schlebia³o mu, ¿e francuskojêzyczny re¿yser z Montrealu zaproponowa³ mu udzia³ w filmie dokumentalnym.

Od pocz±tku jednak by³em z nim szczery i powiedzia³em mu, ¿e na równi z popkulturow± otoczk± interesuje mnie tak¿e Michael Salzhauer jako cz³owiek. Gwiazda social mediów i chirurg plastyczny i jednocze¶nie pobo¿ny ¯yd. Mê¿czyzna od ponad 20 lat zwi±zany z ¿on±, z któr± wychowuje pi±tkê dzieci. W dodatku Michael nigdy wcze¶niej nie zdradza³ siê publicznie ze swoj± wiar±. Chcia³em przyjrzeæ siê tym dwóm aspektom jego to¿samo¶ci, wydawa³o mi siê, ¿e s± ze sob± w du¿ym konflikcie.

Dlaczego powa¿ny lekarz wyg³upia siê i transmituje operacje plastyczne w social mediach? Nie ukrywam, ¿e po tym, co zobaczy³am na jego profilach, nie by³abym w stanie mu zaufaæ jako chirurgowi.

Sam mia³em identyczne odczucia. Przysi±g³em sobie, ¿e nie poszed³bym pod jego nó¿ ani nigdy nie poleci³bym jego us³ug znajomym. Tymczasem kiedy pozna³em go lepiej, zobaczy³em, ¿e w przypadku Dra Miami liczba obserwuj±cych idzie w parze z autentycznym profesjonalizmem zawodowym. To by³ dla mnie najwa¿niejszy warunek. Nie zrobi³bym dokumentu o Salzhauerze, gdyby okaza³o siê, ¿e nie jest dobrym fachowcem. Nie chcia³bym przysparzaæ popularno¶ci komu¶, kto ryzykuje codziennie lekkomy¶lnie ¿yciem swoich klientów.

W przypadku Dra Miami liczba obserwuj±cych idzie w parze z autentycznym profesjonalizmem zawodowym (fot. Materia³y prasowe)
()

Je¶li pacjent wyra¿a³ zgodê na obecno¶æ ekipy filmowej na sali operacyjnej, byli¶my z kamer± podczas zabiegów. Zapach ludzkiego cia³a i t³uszczu ju¿ po kilku minutach stawa³y siê nie do zniesienia. No có¿, takie wra¿enia nie przedostaj± siê do social mediów. Gdyby tak by³o, chyba nikt nie ogl±da³by filmików Dra Miami.

Ale te¿ przekona³em siê na w³asne oczy, ¿e on jest naprawdê ¶wietnym chirurgiem z ogromnym do¶wiadczeniem. Choæ je¶li ogl±da siê jego wideo bez kontekstu, mo¿e siê wydawaæ, ¿e to klaun, który tañczy podczas operacji zamiast zajmowaæ siê pacjentem. Dr Miami wykonuje 20 operacji BBL, czyli brazylijskiego liftingu po¶ladków, tygodniowo. BBL uznaje siê za jeden z najniebezpieczniejszych zabiegów chirurgii plastycznej, gdy¿ w przypadku komplikacji t³uszcz mo¿e dostaæ siê do krwioobiegu, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do udaru. Do tej pory u ¿adnej z jego pacjentek nie pojawi³y siê powa¿ne komplikacje, nikt nie straci³ ¿ycia na jego stole operacyjnym. A takie wypadki zdarzaj± siê w tej bran¿y bardzo czêsto.

Nie wystawi³e¶ jednak Doktorowi Miami laurki. Jak reagowa³, kiedy filmowa³e¶ te momenty z jego ¿ycia rodzinnego, których zapewne nie umie¶ci³by w swoich mediach spo³eczno¶ciowych?

Spêdzili¶my ze sob± sporo czasu. Uda³o mi siê zdobyæ zaufanie Salzhauera i wydaje mi siê, ¿e on i jego rodzina poczuli siê z nasz± obecno¶ci± komfortowo. Da³ mi ca³kowit± wolno¶æ i zgodzi³ siê na wykorzystanie wszystkiego, co zostanie sfilmowane podczas pracy nad dokumentem. A mo¿na by na podstawie jego przewra¿liwienia na punkcie swojego wizerunku pomy¶leæ, ¿e bêdzie mia³ du¿± potrzebê kontroli nad tym projektem. W dodatku chirurdzy z regu³y bywaj± control freakami.

Tymczasem podczas pracy nad ostatni± transz± zdjêæ dosta³em klucze do jego domu, bo nie móg³ tego dnia siê ze mn± osobi¶cie spotkaæ. Nagra³em wtedy rozmowy z jego ¿on± i córk±, które nie do koñca aprobuj± alter ego stworzone przez ich mê¿a i ojca. To by³y wa¿ne momenty, które doda³y temu filmowi g³êbi. Nie powsta³yby, gdyby Michael nie by³ otwarty.

Muszê przyznaæ, ¿e Salzhauer wyda³ mi siê w relacjach z rodzin± cz³owiekiem, który kontroluje sytuacjê. Od ¿ony i dzieci wymaga, by ¿yli zgodnie z zasadami religii, sam jednak do¶æ czêsto bierze je w nawias. Nie wiem, czy by³by równie wyrozumia³y jak jego partnerka, gdyby role siê odwróci³y.

Dr Miami ma pe³n± kontrolê nad swoim publicznym wizerunkiem. Aran¿uje sytuacje, wybiera najlepsze ujêcia, robi duble. Wydaje siê przy tym nies³ychanie naturalny, uwielbia siê wyg³upiaæ przed kamer±. Ale w ¿yciu prywatnym rz±dzi jego ¿ona Eva, która kilka lat temu zrezygnowa³a z pracy i zdecydowa³a siê po¶wiêciæ roli mamy i ¿ony. Prowadzi dom, rozstawia wszystkich po k±tach. Michael staje siê w jej obecno¶ci najbardziej nie¶mia³ym cz³onkiem rodziny. S± konserwatywn± ¿ydowsk± rodzin±, w której kobieta wychowuje dzieci, a m±¿ wiêkszo¶æ czasu spêdza poza domem. Wydaje mi siê, ¿e w ich przypadku ten uk³ad siê sprawdza. Kiedy przys³uchiwa³em siê ich rozmowom, czu³em, ¿e ich relacja jest bardzo równa. Wydaje mi siê te¿, ¿e Michael jest dobrym mê¿em i ojcem.

Dr Miami ma pe³n± kontrolê nad swoim publicznym wizerunkiem (fot. Materia³y prasowe)
()

Zmrozi³a mnie scena w si³owni, w której doktor zmusza 10-letniego syna do podnoszenia ciê¿arów, mimo ¿e ch³opiec wyra¼nie mówi, ¿e nie czuje siê na si³ach. Metody wychowawcze spod znaku “nauka p³ywania przez wrzucanie przera¿onego dziecka na g³êbok± wodê”.

Michael w imiê przekazywania tradycyjnych mêskich wzorców zachowania popycha swojego syna do zrobienia czego¶, czego on ewidentnie nie chce robiæ. Nie bêdê go oceniaæ. Sam jestem ojcem, ka¿dy z nas da³by swoim dzieciom wszystko, co najlepsze, i ka¿dy z nas z najlepszymi intencjami pope³nia b³êdy.

Sk±d u Michaela to zach³y¶niêcie social mediami? To wy³±cznie przemy¶lana strategia marketingowa czy sposób na podreperowanie ego?

Doktor Salzhauer nie musi publikowaæ postów na Snapie, ¿eby zarobiæ na ¿ycie. Jest na tyle sprawnym chirurgiem, ¿e nawet bez ogromnej machiny promocyjnej by³by w stanie utrzymaæ swoj± klinikê. Na pocz±tku traktowa³ social media jako narzêdzie marketingowe. Teraz jest w nich dla frajdy. My¶lê, ¿e to siê sta³o tak wa¿n± czê¶ci± jego ¿ycia, ¿e kiedy przestanie praktykowaæ medycynê, znajdzie dla siebie przytulne miejsce w show-biznesie. Sam nigdy nie by³em wielkim fanem social mediów. Korzystam z nich, kiedy promujê projekt albo do kontaktów z pras±, wy³±cznie do celów zawodowych…

Zupe³nie jak Dr Miami!

(¶miech) Raz na dwa, trzy tygodnie. ¯yjemy w spo³eczeñstwie spektaklu i wiêkszo¶æ z nas szuka poklasku i potrzebuje publiczno¶ci, dla której bêdziemy mogli wystêpowaæ. Przecie¿ istniej± nawet koty, które maj± po dwa miliony obserwuj±cych! Film “Dr Miami” pokazuje, ¿e social media wymknê³y siê spod kontroli i mocno odkszta³caj± nasz± rzeczywisto¶æ. Powinni¶my bardzo uwa¿nie przyjrzeæ siê ich wp³ywowi na nasze ¿ycie.

Twój bohater przypomina mi do z³udzenia Jimmy’ego McGilla, znanego bardziej jako Saul Goodman z seriali “Breaking Bad” i “Better Call Saul”. W g³êbi serca dobry cz³owiek, który wybiera w ¿yciu wiele dróg na skróty.

To bardzo trafne porównanie.

Wywiadów udziela, siedz±c na krze¶le, które wygl±da jak tron. Nosi koszulkê ze swoj± podobizn±, walczy o wywieszenie na budynku ogromnego napisu ze swoim pseudonimem i sloganem “Make butts, not war”. On tak na serio?

On to robi ca³kowicie ¶wiadomie. Jest jak niewyczerpany wulkan energii, jakby by³ na kokainie przez ca³y czas. Doskonale zdaje sobie sprawê, ¿e swoimi wystêpami przekracza kolejne granice kiczu i autoparodii. To nie jest g³upi facet. Stworzy³ na swoje potrzeby personê klauna, dziêki której zapewni³ sobie sta³y dop³yw gotówki, a przy okazji znalaz³ sposób na podreperowanie swojego ego.

Jest jak niewyczerpany wulkan energii, jakby by³ na kokainie przez ca³y czas (fot. Materia³y prasowe)
()

Sam do pewnego stopnia sta³ siê ofiar± obsesji swojej bran¿y na punkcie wygl±du. Zoperowa³ sobie nos, podbródek, zrobi³ liposukcjê.

Odnoszê wra¿enie, ¿e jego b³azeñskie alter ego to sposób na z³apanie równowagi miêdzy ¶wiatami, na granicy których Salzhauer nieustannie balansuje. Jako konserwatywny ¯yd musi spe³niaæ szereg odgórnie narzuconych zasad. Wyg³upy przed kamer± pozwalaj± mu oderwaæ siê na chwilê od tego aspektu jego ¿ycia. Mo¿e dziêki nim udaje mu siê tak¿e w religii trwaæ?

W jednej ze scen doktor próbuje usprawiedliwiæ siê przed cz³onkami ¿ydowskiej spo³eczno¶ci, argumentuj±c, ¿e dziêki swojej pracy “ulepsza ¶wiat” – twierdzi, ¿e zmieniaj±c wygl±d swoich pacjentów sprawia, ¿e ¶wiat staje siê piêkniejszym miejscem . My¶lisz, ¿e naprawdê w to wierzy? Czy tak± przybiera pozê?

My¶lê, ¿e jedno i drugie. Racjonalizuj±c swoje zachowanie w social mediach, próbuje wpisaæ je w swoje przekonania religijne. Konflikt wewnêtrzny, jaki odczuwa Dr Miami, wydaje mi siê autentyczny. Mówi wprost, ¿e nie boi siê os±du Boga, ale tego, ¿e bêdzie siê wstydzi³ przed jego obliczem. Próbuje znale¼æ pomost miêdzy dwiema skrajnymi czê¶ciami swojej to¿samo¶ci. To jest w gruncie rzeczy co¶, co jest bliskie ka¿demu z nas. Mo¿e nie jeste¶my takimi kolorowymi i ekstremalnymi przyk³adami jak Dr Miami, ale wszyscy na ró¿ne okazje nosimy maski, udajemy kogo¶, kim nie jeste¶my, i desperacko szukamy jakiej¶ równowagi.

Spo³eczno¶æ ¿ydowska akceptuje dra Salzhauera i jego alter ego, choæ nale¿y wzi±æ poprawkê, ¿e docieraj± do niej jedynie strzêpki informacji ze ¶wiata popkultury. Wiedz±, ¿e jest s³awnym chirurgiem plastycznym. To tyle. Wyobra¿am sobie, ¿e wiêkszo¶æ ortodoksyjnych ¯ydów nie wchodzi na Snapa.

Czujesz, ¿e uda³o ci siê przebiæ przez fasadê Dra Miami i dotrzeæ do Michaela Salzhauera?

Nasz ostatni wywiad by³ bardzo emocjonalny. D³ugo rozmawiali¶my o jego religii, to¿samo¶ci i poczuciu winy, z jakim zmaga siê na co dzieñ. Michael podziêkowa³ mi i powiedzia³, ¿e do¶wiadczenie pracy nad tym filmem sprawi³o, ¿e zacz±³ sobie stawiaæ pytania, nad którymi nigdy wcze¶niej nie mia³ odwagi siê pochyliæ. Trudno o lepszy komplement dla filmowca.

Film “Dr Miami” mo¿na ogl±daæ do 15 listopada na platformie nowehoryzonty.pl w ramach ³±czonych festiwali Nowe Horyzonty i American Film Festival.

Jean-Simon Chartier. Kanadyjski re¿yser, scenarzysta i producent filmów dokumentalnych. Interesuj± go przede wszystkim tematy spo³eczne. W swoich produkcjach przygl±da siê zjawiskom kultury masowej i ich wp³ywie na nasz± codzienno¶æ. Twórca m.in. “Graj±c o honor” po¶wiêconego bran¿y gier wideo, “Marchands de Bonheur” zg³êbiaj±cego ¶wiat mówców motywacyjnych czy “Alléluia”, w którym przygl±da³ siê m³odym mê¿czyznom decyduj±cym siê wst±piæ do klasztoru. Jego filmy by³y prezentowane na presti¿owych festiwalach IDFA, DOK.fest, Hot Docs.

Ma³gorzata Steciak. Dziennikarka. Publikowa³a m.in. w ”Gazecie Wyborczej”, ”Wysokich Obcasach Extra”, “Polityce”, na portalu Filmweb.pl. Wcze¶niej by³a redaktork± portali Onet.pl, Gazeta.pl. Sta³a wspó³pracowniczka Weekend.gazeta.pl, Vogue.pl. Prowadzi edukacyjne zajêcia filmowe dla m³odzie¿y w ramach programu Filmoteka Szkolna. Kiedy nie pisze o kinie, zajmuje siê technologi± VR i AR w firmie CinematicVR.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles