urządzenie kosmetyczne

Teraz operacja, podczas pracy zdalnej rekonwalescencja, po z³agodzeniu obostrzeñ


– Na najbli¿sze trzy miesi±ce mamy zaplanowany zabieg po zabiegu, prawie dzieñ po dniu. Wcze¶niej mieli¶my po trzy-cztery zabiegi w miesi±cu – mówi Agnieszka Golecka, kierownik Dzia³u Medycyny Estetycznej z lubelskiej

kliniki urody CM Sanitas

. – Niektórym pacjentom przez pandemiê przesun±³ siê termin zabiegu i teraz wrócili do tematu. Inni zdecydowali siê pój¶æ pod skalpel, bo pracuj± z domu, mog± wiêc spokojnie przej¶æ rekonwalescencjê wolni od spojrzeñ wspó³pracowników. A nawet jak musz± siê pokazaæ poza domem, to po³owê twarzy zas³ania maska, drug± czê¶æ bez wzbudzania podejrzeñ mo¿na skryæ pod czapk± i okularami s³onecznymi – wyja¶nia Golecka.

W Polsce brak konkretnych statystyk dotycz±cych liczby operacji plastycznych przeprowadzanych w czasie pandemii.

BBC

informuje, ¿e na ca³ym ¶wiecie ro¶nie liczba osób zainteresowanych ofert± klinik chirurgii plastycznej. W Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Po³udniowej i Australii kobiety (96 procent ca³ej klienteli) i mê¿czy¼ni coraz czê¶ciej decyduj± siê na chirurgiczn± poprawê urody. W zale¿no¶ci od krêgu kulturowego

obszary do poprawki ró¿ni± siê

– na przyk³ad w Japonii najczê¶ciej operuje siê powieki, w USA wstawia implanty piersi.

Fot. Shutterstock
()

Jak donosi

Deutsche Welle

u naszego zachodniego s±siada liczba zabiegów tak¿e ro¶nie: w 2019 roku operacji piersi i nosa, a tak¿e drobnych zabiegów z u¿yciem botoksu i hialuronu by³o 83 tysi±ce – to prawie 8 procent wiêcej ni¿ rok wcze¶niej. A w 2020 roku liczba ta prawdopodobnie przekroczy³a granicê 100 tysiêcy. Ze wzglêdu na pandemiê zainteresowaniem cieszy siê odsysanie t³uszczu. Ludzie, pracuj±c zdalnie, mniej siê ruszaj± i przybieraj± na wadze. Dziennikarze DW zauwa¿aj±, ¿e czasem ³atwiej i wygodniej wy³o¿yæ 5000 euro na liposukcjê ni¿ w³o¿yæ buty do biegania.

Gdyby komu¶ przysz³o do g³owy odsysaæ t³uszcz z nóg, Agnieszka Golecka wyja¶nia, ¿e to bardzo bolesna operacja, która w dodatku wymaga trzymania siê ¶cis³ych zaleceñ podczas czasoch³onnej rekonwalescencji. – S± po niej wielkie wylewy na nogach i du¿e opuchlizny, które trzeba niwelowaæ masa¿ami. Konieczne jest noszenie obciskaj±cych rajtuz. Nasza pacjentka po liposukcji koñczyn dolnych by³a pó³ roku na zwolnieniu – mówi Golecka.

Pacjenci przychodz± do kliniki doskonale przygotowani – dok³adnie wiedz±, jaki efekt chc± osi±gn±æ za pomoc± skalpela – nawet je¶li ta zmiana jest pó¼niej dostrzegalna wy³±cznie dla nich samych. – Pozwala im pozbyæ siê kompleksów: odstaj±cych uszu, opadaj±cych powiek, fa³d skóry po ci±¿ach na brzuchu – wyja¶nia Golecka.

Dobrze skrywane kompleksy

Kiedy Piotr pozna³ swoj± obecn± narzeczon±, Aniê, zachwyci³ siê ni± ca³± – równie¿ jej bardzo ³adn± twarz±, której charakteru dodawa³ z³amany w dzieciñstwie nos. – Ania ma starsz± siostrê, Mariê, fankê “Gwiezdnych wojen”, od której Ania jako o¶miolatka dosta³a w nos “laserowym mieczem”, czyli metalow± rur± od odkurzacza. Podczas innej zabawy wypad³y przez szybê w drzwiach od pokoju, a tamta skoñczy³a siê garbem na nosie – wyja¶nia Piotr.

Nawet przez my¶l mu nie przesz³o, ¿e jego piêkna, m±dra i pewna siebie dziewczyna ma problem z w³asnym wygl±dem. Do czasu. – Kiedy¶ wszed³em do ³azienki, w której ona – korzystaj±c z bocznego lustra pokazuj±cego jej profil i palca po³o¿onego wzd³u¿ nosa – kontemplowa³a jego wygl±d bez garbu. Wtedy zawstydzona wyzna³a mi, ¿e marzy o tym, ¿eby nos zoperowaæ i ma nawet od³o¿on± kwotê na zabieg w prywatnej klinice.

Fot. Shutterstock
()

Anna przesz³a operacjê. Nikomu siê tym faktem nie chwali³a. Wprawdzie mia³a na twarzy sztywny opatrunek, przez kilka tygodni wielkie krwiaki pod oczami, opuchniêty nos i górn± wargê, ale w czasie rekonwalescencji pracowa³a zdalnie. – Przez pierwsze kilka dni bola³o j± bardzo i by³a na ¶rodkach przeciwbólowych, s³abo spa³a, wziê³a wolne. Pó¼niej wszystkie sprawy za³atwia³a przez telefon – wideokonferencje nie by³y jeszcze tak rozpowszechnione jak w czasie maj±cej dopiero nadej¶æ pandemii – nikt jej wiêc nie widzia³, brzmia³a trochê nosowo, ale kole¿ankom mówi³a, ¿e to katar. Pó¼niej, kiedy lekarz zdj±³ opatrunek, malowa³a siê przez miesi±c mocno kryj±cym specjalistycznym podk³adem – opowiada Piotr.

Po operacji – do której do³o¿yli siê jej maj±ca poczucie winy siostra i rodzice – Ania jest superszczê¶liwa. Piotr te¿, chocia¿ uwa¿a, ¿e to zastanawiaj±ce, ¿e nikt z ich znajomych nie zauwa¿y³ ró¿nicy. – To nie dla innych jednak Ania zoperowa³a nos, tylko dla siebie – dodaje.

Powiêkszanie p³atne, zmniejszanie refundowane

W chirurgii plastycznej funkcjonuje podzia³ na rekonstrukcyjn± i estetyczn±. W ramach pierwszej kategorii operuje siê wady wrodzone, ubytki pourazowe czy zmiany ponowotworowe. Tu mamy do czynienia z zabiegami refundowanymi, to m.in. operacje wad twarzoczaszki (np. u dzieci rozszczep wargi czy podniebienia) czy rekonstrukcje (np. po odjêciu piersi).

W drugiej kategorii mieszcz± siê zabiegi chirurgii plastycznej poprawiaj±ce urodê. Operacja powiêkszenia piersi nie mo¿e byæ refundowana, ale ju¿ zabieg ich redukcji – jak najbardziej, o ile ma to uzasadnienie medyczne, bo du¿y biust powoduje np. bóle krêgos³upa. Czasami lekarze usuwaj± po trzy kilogramy tkanki z jednej piersi – to robi wra¿enie.

Dla 42-letniej Wandy du¿y biust by³ ogromnym problemem, ¼ród³em kompleksów i wielkiego dyskomfortu od czasu, kiedy tylko osi±gn±³ swój ostateczny rozmiar: 65H. – Zawsze mia³am k³opot z dobraniem biustonosza, kupowaniem ubrañ, kostiumów k±pielowych, uprawianiem sportów, nawet ze spaniem. Przez lata noszenia ciê¿kich piersi w biustonoszach dorobi³am siê odkszta³ceñ na ramionach od rami±czek staników – mówi. Wanda odk±d pamiêta wiedzia³a, ¿e chce zmniejszyæ biust, ale postanowi³a poczekaæ z operacj± do czasu wykarmienia piersi± ostatniego z trójki swoich dzieci – redukcja piersi uniemo¿liwia laktacjê. To, jak zreszt± sugeruje Golecka, czêsta przyczyna, dla której na operacje decyduj± siê kobiety dojrza³e, które “odchowa³y ju¿ dzieci”, mog± i chc± siê skupiæ na sobie.

Z podjêciem decyzji Wanda nosi³a siê kilka lat. – Ba³am siê tak du¿ej ingerencji, bólu, my¶la³am tak¿e, ¿e nie podo³am finansowo. Moja mama piêæ lat przede mn± zdecydowa³a siê na redukcjê biustu we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeñ i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w szpitalu powiatowym w £êcznej – zapisa³a siê na zabieg w ramach NFZ. Na swoj± kolej czeka³a kilka miesiêcy, teraz musia³aby czekaæ kilka lat, takie s± kolejki – dodaje Wanda.

Fot. Shutterstock
()

Kiedy Wanda powiedzia³a, ¿e chce sobie zrobiæ identyczn± operacjê, mama bardzo j± wspar³a, przygotowa³a na to, czego mo¿e siê spodziewaæ po zabiegu. – Wybra³am klinikê prywatn±. W Warszawie za taki zabieg zap³aci³abym 18-20 tysiêcy, poza stolic± kosztowa³ mnie piêæ tysiêcy mniej, termin mia³am po miesi±cu – mówi i dodaje: – Przez pierwszy tydzieñ po operacji bola³o bardzo, ba³am siê zmieniaæ opatrunek – ¼le znoszê widok ran i krwi. Od operacji min±³ rok i jestem zachwycona efektem. Gdybym wiedzia³a, jak poprawi siê mój komfort ¿ycia, zrobi³abym tê operacjê wcze¶niej, nawet kosztem niemo¿no¶ci karmienia dzieci piersi± – podkre¶la.

Co prawda po operacji zosta³y jej blizny, ale w ogóle jej nie przeszkadzaj±. Docenia za to, ¿e wreszcie z przyjemno¶ci± wieczorami biega, latem pierwszy raz w³o¿y³a sukienki z odkrytymi plecami i biustonosz od bikini niebêd±cy pancerzem. Dla kobiet boj±cych siê takiej ingerencji w cia³o – bo przecie¿ zawsze mog± siê zdarzyæ powik³ania, a za operacj± stoi ryzyko – ma jedn± radê: – Stosujcie siê niewolniczo do zaleceñ – jak macie le¿eæ plackiem przez tydzieñ, to le¿cie .

Operacje biustu to najczê¶ciej na ¶wiecie wykonywane zabiegi chirurgii plastycznej – dla porównania: korekcje nosa, popularne w¶ród mê¿czyzn i ch³opców, zw³aszcza 18-letnich i m³odszych, s± dopiero na pi±tym miejscu. Jak wynika z danych

ISAPS 

(International Society of Aesthetic Plastic Surgery) liczba operacji powiêkszania piersi w ci±gu piêciu lat wzros³a o 20 procent. W tym samym czasie o prawie 50 procent podskoczy³a liczba operacji usuwania wcze¶niej wstawionych implantów, a zabiegów zmniejszenia piersi i ich liftingu – wzros³a o ponad 40 procent w porównaniu do 2015 roku.

Agnieszka Golecka mówi, ¿e w kierowanej przez ni± klinice w pierwszym kwartale 2021 roku dominuj± zabiegi powiêkszenia piersi implantami u pañ w wieku od 20 do 45 lat. A drugim pod wzglêdem popularno¶ci zabiegiem jest zmniejszenie piersi z ich podniesieniem u pacjentek w wieku 35-65 lat. Trzeci zabieg to labioplastyka warg sromowych u kobiet w wieku od 22 do 38 lat.

Jeden kompleks

Wanda operacjê biustu zrobi³a za od³o¿one pieni±dze, podobnie Anna. Agnieszka Golecka zapewnia, ¿e nie spotka³a siê w swoim miejscu pracy z przypadkiem p³acenia za zabieg w ratach. Jak wynika z badania opinii wykonanego na zlecenie BIK i BIG InfoMonitor przez Instytut ARC Rynek i Opinia w 2017 roku, Polacy w wiêkszo¶ci finansuj± zabiegi chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej z bie¿±cych ¶rodków i z oszczêdno¶ci, a tylko dwa procent respondentów posi³kowa³o siê po¿yczk± lub kredytem.

Czy pandemia co¶ w tym wzglêdzie zmieni³a? Ci, których nie dotknê³a zawodowo, nie wp³ynê³a na ich sytuacjê ekonomiczn± i nadal jest ona dobra, na operacjê przeznaczaj± ¶rodki niewydane na atrakcje takie jak wakacje, wizyty w restauracjach czy zakupy.

60-letnia Magda operacjê zrobi³a przed ubieg³orocznym wiosennym lockdownem. Wprawdzie wziê³a siê za siebie ju¿ po czterdziestce, dziêki diecie, treningom i zmianie stylu ¿ycia schud³a w miarê równomiernie, ale nie uda³o siê jej pozbyæ drugiego podbródka. – Twarz mia³am szczup³±, ale efekt burzy³o “podgardle”. Przez prawie 20 lat ¿y³am z my¶l±, ¿e bardzo chcia³abym co¶ z tym zrobiæ. Unika³am zdjêæ, a jak ju¿ pozowa³am, to zawsze z d³oni± przy brodzie, nosi³am wysokie golfy – wspomina.

Patrz±c w lustro, Magdalena widzia³a tylko tê okolicê na twarzy. – Nie dostrzega³am ¶wietnej cery, ³adnych ust i d³ugich rzês. O moim kompleksie wspomina³am czêsto przyjació³kom. I to one mnie ostatecznie – zmêczone postaw± “chcia³abym, ale siê bojê” – wepchnê³y na konsultacjê do chirurga plastyka – wspomina kobieta.

Okaza³o siê, ¿e w przypadku Magdy jedyn± opcj± pozbycia siê komórek t³uszczowych jest liposukcja – zabieg trwaj±cy oko³o pó³torej godziny kosztowa³ kilka tysiêcy z³otych. Nie waha³a siê, tym bardziej ¿e zarabia³a i ¿y³a oszczêdnie, dlatego mia³a od³o¿on± kwotê wy¿sz± ni¿ potrzebna na operacjê. – Posz³o sprawnie i bez komplikacji, na rekonwalescencjê wykorzysta³am okres oko³o¶wi±teczny i czê¶æ urlopu. Chodzi³am trzy tygodnie w opasce uciskowej.

Fot. Shutterstock
()

Rok po liposukcji Magda mówi: – To by³ ten jeden element, który sprawia³, ¿e nie lubi³am swojego wygl±du. Kiedy znikn±³, jestem wreszcie w pe³ni zadowolona, tym bardziej ¿e ró¿nica – dla mnie – jest naprawdê kolosalna . Czy Magda planuje kolejne zabiegi? Operacjê powiek, owalu twarzy? – S³ysza³am opinie, ¿e w operacje plastyczne mo¿na siê wci±gn±æ. To nie mój przypadek – mia³am jeden kompleks i siê go pozby³am. Kolejnych operacji nie planujê – podkre¶la stanowczo.

Agnieszka Golecka spotka³a siê przez 10 lat pracy z sytuacjami, w których pacjentka przesadzi³a z list± zabiegów upiêkszaj±cych. Chcia³a wygl±daæ dok³adnie tak jak modelka ze zdjêcia czy kole¿anka. – Kiedy dobry lekarz nie widzi zasadno¶ci operacji, to odmawia jej wykonania – podkre¶la Golecka. – Czê¶ciej zdarzaj± siê pacjentki np. po liposukcji brzucha, które chc± zoperowaæ uszy i powiêkszyæ biust. Ale te decyzje s± zasadne, bo biust jest ma³y, a uszy odstaj±ce.

Ola D³ugo³êcka. Redaktorka. Czujnie obserwuje ludzi i przys³uchuje siê ich rozmowom. Chodz±cy spokój i zorganizowanie. Wieloletnia wielbicielka Roberta Redforda, a od niedawna kierowcy F1 Daniela Ricciardo.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles