urządzenie kosmetyczne

oto g³os wspó³czesnej kobiety. Poznaj now± markê kosmetyczn±


Rytua³y Relax, Detox, Energy pozwalaj± osi±gn±æ równowagê, ukojenie, wyciszenie, a przy tym dodaæ energii, by móc sprostaæ codziennym wyzwaniom i nie zagubiæ siê w pêdzie ¿ycia. Obdarowuj± tym, co sprzyja trosce o piêkno zewnêtrzne i wewnêtrzne. Me. jest mark± w³asn± horex.pl i rytua³y dostêpne s± wy³±cznie w tej drogerii internetowej.

Odkryj rytua³y pielêgnacyjne Me. na www.horex.pl/me.html

Me. – wyj±tkowy debiut na rynku beauty

Me. Natural Cosmetics powsta³a z my¶l± o potrzebach wspó³czesnych kobiet i odpowiedzia³a na nie w 100%. Potwierdzaj± to ju¿ pierwsze dni, w trakcie których rytua³y kosmetyczne Me. – dostêpne przed oficjaln± premier± – cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem klientek.

Formulacje kosmetyczne i ca³a koncepcja brandu powsta³y na podstawie wnikliwej analizy rynku beauty – trendów zakupowych, zapotrzebowania i kierunków rozwoju. Marka Me. sta³a siê wiêc g³osem wspó³czesnej kobiety, która codzienn± rutynê chce przekszta³ciæ w rytua³ – czasem wy³±cznie dla siebie, który pozwala osi±gn±æ balans i wewnêtrzn± równowagê.

Kosmetyki Me. dedykowane s± kobietom ¶wiadomym, które du¿± wagê przywi±zuj± do sk³adników dostarczanych skórze. Produkty s± wype³nione naturalnymi emolientami, surfaktantami, antyoksydantami, witaminami i ekstraktami ro¶linnymi. Certyfikat VIVA potwierdza ich wegañsko¶æ, a wiêkszo¶æ rytua³ów zawiera nawet 99% sk³adników pochodzenia naturalnego. Nie ma w nim miejsca na parabeny, sztuczne barwniki, PEG, SLS/SLES, silikony, olej parafinowy, pochodne formaldehydu i ftalanów oraz ropy naftowej.

It’s all about Me. jest has³em przewodnim wszystkich rytua³ów – opowie¶ci± o kobietach, które ka¿dego dnia powinny znale¼æ czas wy³±cznie dla siebie – ws³uchaæ siê w swoje cia³o i jego potrzeby, daj±c sobie przyzwolenie na celebracjê piêkna i kobieco¶ci, a wiêc czas odprê¿enia i relaksu z korzy¶ci± dla urody, podczas rytua³ów, które up³ywaj± w rytmie slow, zgodnie z wewnêtrznym rytmem.

Me. – wybierz swój rytua³ pielêgnacyjny

RYTUA£ ENERGY

Polecany jest skórze szorstkiej, suchej i pozbawionej energii oraz blasku. Ukierunkowany jest na regeneracjê, wzmocnienie, nawil¿enie i przywrócenie witalno¶ci. Niweluje oznaki zmêczenia i przywraca skórze promienny wygl±d. Energetyzuj±ca nuta cytrusów jest prawdziwym zastrzykiem energii. Wspomagaj± j± akordy melona, marakui, grenadyny. Podstawê rytua³u energetyzuj±cego tworz± korzeñ indyjskiego ¿eñ-szenia oraz czerwona alga Jania Rubens.

Korzeñ indyjskiego ¿eñ-szenia znakomicie rewitalizuje skórê, przywracaj±c jej witalno¶æ i energiê, natomiast czerwona alga walczy z oznakami starzenia siê skóry, niweluje objawy stresu oksydacyjnego i zapewnia silne dzia³anie energizuj±ce.

RYTUA£ DETOX

Powsta³ z my¶l± o skórze przesuszonej, nara¿onej na zanieczyszczenia, z pierwszymi oznakami starzenia siê. Odpowiada za oczyszczenie i detoksykacjê. Urzeka swoim aromatem, który tworz± soczysta pomarañcza, a tak¿e nuty ja¶minu, ylang-ylang, rumianku, geranium oraz polnych kwiatów. Rytua³ Detox to nie tylko dok³adne oczyszczenie, ale te¿ ochrona przed negatywnym dzia³aniem czynników zewnêtrznych.

Bazê linii detoksykuj±cej tworz± wyci±g z k³±cza bia³ego imbiru z Madagaskaru oraz ekstrakt ze szpinaku. Pierwszy stymuluje przep³yw krwi i limfy, co przyczynia siê do usuwania toksyn z organizmu. Zapewnia ochronê przed zanieczyszczeniami powietrza, czynnikami stresogennymi i negatywnym dzia³aniem ¶wiat³a niebieskiego. Z kolei ekstrakt ze szpinaku jest ¼ród³em cennych flawonoidów oraz witamin maj±cych du¿y wp³yw na kondycjê skóry.

RYTUA£ RELAX

Zasadza siê na balansie pomiêdzy ukojeniem, regeneracj± i wyciszeniem. Odpowiedni dla skóry wra¿liwej, zaczerwienionej oraz spierzchniêtej – znakomicie ³agodzi podra¿nienia i przynosi ukojenie skórze nadreaktywnej. Za koj±cy zapach odpowiadaj± melisa oraz bergamotka.

Rytua³ relaksuj±cy jest mo¿liwy dziêki kwiatowi porcelanowemu, który chroni mikroflorê i przywraca skórze bio-balans. Z kolei dodatek pieprzu tasmañskiego niweluje uczucie pieczenia i swêdzenia, natychmiastowo przynosz±c skórze ulgê.

Opowiedz Me. o sobie

Me. to nie tylko wyj±tkowo skuteczne kosmetyki z wysokim stê¿eniem sk³adników aktywnych. To równie¿ sensualne konsystencje i aromatyczne zapachy, które wspólnie maj± pod±¿aæ za naturalnym cyklem odnowy skóry, wspomagaj±c odbudowê jej bariery hydrolipidowej – regularnie, dzieñ po dniu, bez po¶piechu, zgodnie z Me. – zgodnie z sam± sob±.

Kosmetyki Me. s± ho³dem naturze, która najlepiej wie, czego potrzebuje nasza skóra. To mo¿liwo¶æ troski o cia³o z poszanowaniem jego cyklu odbudowy i regeneracji. To czas dla siebie samej – niezwykle wa¿ny we wspó³czesnym ¶wiecie.

Rytua³y Energy, Relax i Detox odpowiadaj± najwa¿niejszym potrzebom pielêgnacyjnym, trosce o cia³o w ujêciu holistycznym. Me. to kwintesencja celebracji i szacunku dla urody i kobieco¶ci, daj±ce przyzwolenie i czas na bycie piêkn±. Celebruj Me. w rytmie slow!

Rytua³y pielêgnacyjne mo¿na odnale¼æ wy³±cznie w drogerii internetowej horex.plSource link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles