urządzenie kosmetyczne

SKORZYSTAJ Z NATURY WP£YW SK£ADNIKÓW NATURALNYCH NA SKÓRÊ


NATURALNIE Z INGRID COSMETICS

W zwi±zku z coraz wiêksz± ¶wiadomo¶ci± kupuj±cych produkty kosmetyczne polska marka Ingrid Cosmetics stworzy³a liniê wegetariañskich produktów do pielêgnacji skóry twarzy – BIA£A KOSMETYKA. Powsta³a ona z my¶l± o kobietach, które ceni± sobie jako¶æ, skuteczno¶æ i bezpieczeñstwo. Gama sk³ada siê z 11 wegetariañskich kompozycji do pielêgnacji skóry twarzy z wysokim wska¼nikiem sk³adników naturalnych zamkniêtych w recyklingowych opakowaniach. Produkty mo¿emy podzieliæ na preparaty do demakija¿u, pianki do twarzy, toniki, mleczka oraz kremy.

DEMAKIJA¯

W linii Bia³ej znajduj± siê dwa produkty przeznaczone do demakija¿u. Jest to p³yn micelarny Calendula, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia i makija¿ oraz malinowe mas³o do demakija¿u i oczyszczania twarzy. P³yn micelarny zawiera ekstrakt z miodu, który doskonale nawil¿a i koi, oraz wyci±g z nagietka, dziêki czemu po zastosowaniu cera pozostaje idealnie czysta i miêkka w dotyku. Mas³o ¶wietnie sprawdzi siê do demakija¿u produktów wodoodpornych. Jego formu³a zosta³a wzbogacona olejem z pestek malin, który doskonale nawil¿a i oczyszcza cerê, pozostawiaj±c j± g³adk± i ¶wie¿±.

POLECAMY: P£YN MICELARNY CALENDULA INGRID COSMETICS, CENA: 19,99Z£/200ML; MALINOWE MAS£O DO DEMAKIJA¯U I OCZYSZCZANIA TWARZY INGRID COSMETICS, CENA: 24,00Z£/50ML

PIANKI DO MYCIA TWARZY

Pianki do mycia twarzy doskonale oczyszczaj± i skutecznie usuwaj± makija¿ i zanieczyszczenia. Pianka micelarna Calendula zosta³a wzbogacona nagietkiem, olejem jojoba oraz miodem, które zapewniaj± skórze odpowiednie oczyszczenie i nawil¿enie. Superfoods zawarte w preparacie wp³ywaj± na regulacjê produkcji sebum, a dodatkowo pomagaj± odbudowaæ naturalny p³aszcz lipidowy skóry. Pianka do mycia twarzy z gruszk± widocznie usuwa martwe komórki naskórka, nawil¿a oraz wyg³adza. Zawiera ³agodz±cy ekstrakt z oczaru wirginijskiego i rewitalizuj±cy naskórek ekstrakt z gruszki.

POLECAMY: PIANKA MICELARNA CALENDULA INGRID COSMETICS, CENA: 25,99Z£/150ML; PIANKA DO MYCIA TWARZY Z GRUSZK¡ INGRID COSMETICS, CENA: 25,99Z£/150ML

TONIKI

Toniki wyrównuj± pH skóry, przygotowuj±c j± na kolejne kroki w pielêgnacji. Ch³odz±cy tonik do twarzy z pietruszk± tonizuje, skutecznie koi i ³agodzi cerê, zapewniaj±c przy tym przyjemny efekt ch³odzenia. Od¶wie¿aj±cy tonik do twarzy z ogórkiem i gliceryn± znakomicie pielêgnuje cerê dziêki tonizuj±co ³agodz±cym w³a¶ciwo¶ciom. Co wiêcej, pozostawia skórê od¶wie¿on±, nawil¿on± i wyg³adzon±.

POLECAMY: TONIK CH£ODZ¡CY INGRID COSMETICS, CENA: 18,99Z£/75ML; TONIK OD¦WIE¯AJ¡CY INGRID COSMETICS, CENA: 18,99Z£/75ML

MLECZKO & SERUM

Mleczko & serum to produkty 2w1, które skutecznie od¿ywiaj± i ³agodz± podra¿nienia. Wersja z makiem zosta³a wzbogacona o olej ze s³odkich migda³ów, który gwarantuje dog³êbne nawil¿enie skóry, jednocze¶nie przyspieszaj±c regeneracjê i nadaj±c jej promienny wygl±d. Mleczko & serum rumiankowe skutecznie ³agodzi podra¿nienia i przyspiesza regeneracjê naskórka. Po zastosowaniu cera wygl±da ¶wie¿o i czysto.

POLECAMY: MLECZKO & SERUM DO TWARZY Z MAKIEM INGRID COSMETICS, CENA: 33,99Z£/30ML; MLECZKO & SERUM DO TWARZY Z RUMIANKIEM INGRID COSMETICS, CENA: 33,99Z£/30ML

KREMY

Linia Bia³a Kosmetyka zawiera 3 kremy do twarzy. Rejuvenating Pumpkin wyg³adza skórê, skutecznie poprawiaj±c jej kondycjê i przywracaj±c naturalny komfort. W sk³adzie znajduje siê miód, olej jojoba i olej z dyni, dziêki temu znakomicie ochrania skórê, która z ka¿dym dniem zyskuje jedwabist± g³adko¶æ i roz¶wietlenie. Regenerating Sunflower dog³êbnie regeneruje skórê, zapewniaj±c jej od¿ywienie i elastyczno¶æ. Zapewnia te¿ skuteczn± ochronê przed negatywnymi czynnikami zewnêtrznymi. Hydrating Poppy wzbogacony jest sk³adnikami naturalnego pochodzenia, takim jak olej z nasion maku, kwas hialuronowy, olej jojoba, olej shea i miód, dziêki temu zapewnia intensywne i d³ugotrwa³e nawil¿enie skóry. Pozostawia cerê miêkk± w dotyku, przywracaj±c jej komfort i elastyczno¶æ.

POLECAMY: KREM DO TWARZY REJUVENATING PUMPKIN INGRID COSMETICS, CENA: 26,99Z£/50ML; KREM DO TWARZY REGENERATING SUNFLOWER INGRID COSMETICS, CENA: 26,99Z£/50ML; KREM DO TWARZY HYDRATING POPPY INGRID COSMETICS, CENA: 26,99Z£/50ML

Produkty marki INGRID COSMETICS dostêpne s± w drogeriach HEBE i na hebe.pl.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles