urządzenie kosmetyczne

GTA Online – aktualizacja Los Santos Tuners ju¿ jest. Wprowadza nowe auta, wyœcigi i klub samochodowy


WiadomoϾ
gry
20 lipca 2021, 10:43


GTA Online otrzyma³o w³aœnie kolejn¹ aktualizacjê. Los Santos Tuners wprowadza do gry nowe misje oraz wiele wyœcigów, w które zaanga¿ujemy siê za poœrednictwem klubu samochodowego LS.
W SKRÓCIE:

  • GTA Online otrzyma³o now¹ aktualizacjê.
  • Los Santos Tuners wprowadza do gry now¹ lokacjê: klub samochodowy LS.
  • Ponadto na mapie pojawi³y siê nowe serie wyœcigów, a do naszej dyspozycji oddano 10 nieznanych wczeœniej aut.

Studio Rockstar Games dostarczy³o graczom GTA Online kolejne atrakcje w ramach nowej aktualizacji. Los Santos Tuners skupia siê na aktywnoœciach zwi¹zanych z motoryzacj¹, w które anga¿ujemy siê w klubie samochodowym LS. Fani gry otrzymali liczne misje i wyœcigi, mog¹ siê te¿ pochwaliæ swoim samochodem przed innymi klubowiczami. Oprócz tego spotkaj¹ nowych, podejrzanych zleceniodawców, którzy zaoferuj¹ im bardzo dobrze p³atne zadania.

Esencj¹ dodatku jest jednak wspomniany klub samochodowy. To ca³kowicie nowa lokacja, któr¹ oznaczono jako teren neutralny. Przebywaj¹c w niej, nie musimy siê przejmowaæ policj¹ lub innymi agresywnymi osobnikami. Zamiast tego mo¿emy zaj¹æ siê jazd¹ na torze testowym lub korzystaæ z klubowych sklepów, salonu tatua¿u oraz warsztatu. Bierzemy równie¿ udzia³ w specjalnych wyzwaniach, w których nagrodami s¹ ró¿ne pojazdy. Nasze dzia³ania bêd¹ mia³y przy tym wp³yw na drabinkê reputacji zwi¹zan¹ z klubem.

Nowe atrakcje nie wystêpuj¹ jedynie we wspomnianej lokacji. Po ca³ej mapie rozsiano bowiem wyœcigi, w których mo¿emy wzi¹æ udzia³. Wœród nich znajdziemy serie uliczne, poœcigi oraz sprinty. Wszystkie te dyscypliny pozwalaj¹ na korzystanie ze skrótów, op³acalne wiêc bêdzie zbaczanie ze z góry ustalonej œcie¿ki i poszukiwanie w³asnych dróg do mety. W osi¹gniêciu celu przeszkadza policja Los Santos.

W œciganiu siê pomogaj¹ nowe pojazdy. Aktualizacja Los Santos Tuners wprowadza do gry 10 samochodów, które przypadn¹ do gustu fanom wyrazistego tuningu. Do naszej dyspozycji oddane zosta³y równie¿ elementy kosmetyczne, poprawiaj¹ce wygl¹d postaci. Wykonuj¹c okreœlone zadania, odblokujemy miêdzy innymi now¹ kurtkê czy kombinezon. Pozostaje wiêc tylko uruchomiæ GTA Online i odwiedziæ otwarty w³aœnie klub samochodowy.
Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles