Tag: z³agodzeniu

- Na najbli¿sze trzy miesi±ce mamy zaplanowany zabieg po zabiegu, prawie dzieñ po dniu. Wcze¶niej mieli¶my po trzy-cztery...